Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ НИВА НА OSI МОДЕЛА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

ЕТАЛОНЕН МРЕЖОВ МОДЕЛ 

СЪЩНОСТ НА OSI МОДЕЛА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА OSI МОДЕЛА

ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ НИВА НА OSI МОДЕЛА

 

Приложно ниво на OSI модела

 

Ниво, на което се осигурява достъп на приложните процеси. (програми)  до средата на OSI. Осигурява услугите, които директно се поддържат от потребителските приложения, каквито са:

 • Достъп до бази данни.

 • Обмен на файлове.

 • Обработка на съобщения.

 • Предаване на задания.

 • Идентификация на партньорите.

 • Синхронизация на взаимодействащите приложения.

Представително ниво OSI модела

 Мрежов преводач - преобразува информацията, която се предава от приложния обект. На това ниво се  извършва само синтактическа обработка на информацията, но не и семантическа обработка на съдържанието/.

 • Определя използвания формат за обмен на данни между компютрите в мрежата.

 • отговаря за конвертирането  на протоколите, преобразуването на данните и тяхното кодиране.

 • Управлява компресирането и криптирането на  данните.

 

 

Сеансно ниво OSI модела

Организира сеансите на връзка между приложните процеси. Осигурява изпълнение управляващите функции на приложното ниво.

Управлява  взаимодействието между абонатите на мрежата (дуплекс, полудуплекс, симплекс).

 • Синхронизира единиците на предаване - съобщения.

 • Обработва приоритетите и прекъсванията.

 • Управлява достъпа до мрежата и правата за опериране в нея.

Транспортно ниво  OSI модела

Осигурява прозрачност на предаването на данни между сеансовите обекти и организира  надеждно и ефективно предаване на данни.

 • Пакетира в предавателя  и депакетира в приемника обменяните в мрежата съобщения.

 • Управлява трафика на данни в мрежата..

 • Управлява качеството на предаване на данните.

 • Открива загубени или дублирани съобщения.

Мрежово  ниво OSI модела

Изгражда виртуална линия, пренасяща пакетите от изходния до крайния пункт.

 • Осигурява конфигурирането на мрежата.

 • Определя маршрута от изпращащия до получаващия компютър, според конкретните условия в мрежата.

 • Управлява потока от предавани данни.

 • Уплътнява каналите за предаване на данни..

Канално ниво OSI модела

Обезпечава функционални и процедурни средства за установяване, поддържане и разединение на канални съединения между мрежови обекти.

 • Опакова получените от мрежовото ниво данни в кадри.

          ID - адрес на компютрите, изпращащи и получаващи информация.

Контролна информация - определя типа на информацията.

CRC - информация за проверка и корекция на грешки.

 • Организира синхронизация на канала за данни.

 • Открива  и изправя  грешки, получени във физическия слой. При изпращане на кадър очаква потвърждение за неговото получаване. Кадри за които не се получи потвърждение за вярно приемане, се предават повторно.

Физическо ниво OSI модела

Обезпечава механически, електрически, функционални и процедурни   средства за установяване, поддържане и разединение на фи­зически съединения за прозрачно предаване последователност от битове между каналните обекти.

 • Свързва оптичните, електрическите, механичните и функционалните интерфейси с кабела.

 • Пренася сигналите, носещи данни, генерирани от по-горните нива.

 • Дефинира връзката на кабела с мрежовата адаптерна карта.

 • Дефинира кодирането на данните и синхронизирането на битовете, гарантирайки, че изпратена единица ще се получи като единица, а не като нула.