Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА OSI МОДЕЛА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

ЕТАЛОНЕН МРЕЖОВ МОДЕЛ 

СЪЩНОСТ НА OSI МОДЕЛА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА OSI МОДЕЛА

ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ НИВА НА OSI МОДЕЛА

 

Цели на OSI модела

  • Да изясни стандартните функции на предаването на данни и да стандартизира протоколите за осъществяване на връзки в мрежата с помощта на специализирани линии с комутация на пакети или канали. 

  • Да разпредели функциите на взаимодействие по йерархични нива и чрез стандартизация на интерфейсите между отделните нива да повиши гъвкавостта на системата, така че на всяко йерархично ниво да могат да се правят лесно и бързо промени, изисквани от потребителите или от развитието на технологиите.

Основни принципи на OSI модела

  • Всяко ниво трябва да изпълнява точно определени функции.

  • Функциите на всяко ниво трябва да бъдат избрани от гледна точка на меж­дународните стандартизирани протоколи.

  • Границите на нивото трябва да бъдат избрани по такъв начин, че инфор­мационния поток през интерфейса да бъде минимален.

  • Количеството на нивата трябва да бъде достатъчно, за да бъдат правилно разпределени функциите, но и да не бъде много голямо, за да се съхрани стройна и лека за възприемане архитектура. 

        До OSI модела

До средата на 70-те години във всяка система за предаване на данни се установяваха специфични протоколи  и  по най-различен начин се разпределяха функциите на системата. Това силно затрудняваше внедряването и усвояването на системите и правеше почти невъзможно взаимодействието между тях.

 

Структурен подход при реализация на OSI модела

В основата на OSI модела е заложена идеята за  декомпозиция на процеса на функциониране на откритите системи на отделни компоненти, наричани нива /слоеве/. Декомпозицията касае само тези аспекти на отворените системи, които са свързани с информационен обмен между тях и тяхното съвместно функциониране.

 

Идеята за модулно построяване на сложни технически системи с успех се е използвала в електрониката, в разработката на програмно осигуряване, при разработката на архитектурата на съв­ременните компютри.

 

В еталонния модел разбиването на ни­ва става по такъв начин че в рам­ки­те на едно ниво да се групират функционално най-близките компоненти, участващи при взаимодействието на отворените  системи.

 

Предназначение на OSI модела

 

Разработка на основата на системния анализ  на: 

  • Единни протоколи,

  • Единен подход при разпределяне на функциите между отделните компоненти на системите 

  • Решаване на ред други проблеми.