Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА АРХИТЕКТУРАТА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

БАЗОВИ КОНЦЕПЦИИ ПО СЪЗДАВАНЕ АРХИТЕКТУРАТА НА МРЕЖАТА

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА АРХИТЕКТУРАТА

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ БЛОКОВЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИТЕ НА МРЕЖАТА 

 

 

Функционална схема на архитектура на мрежата

функционална схема на архитектура на мряжата

Функционален блок в архитектурата на мрежата

Устройство или програма, изпълняващи определена функция в рамките на общата задача по функциониране на мрежата .

         Същност на функционалния блок

 • Реализира протокол или определени услуги.

 • Има порт и интерфейс, чрез които осигурява взаимодействие с другите функционални блокове.

 • Описва се с алгоритъм, определящ процесите по обработка, съхранение и предаване на данни.

Интерфейс в архитектурата на мрежата

Стандартизирана граница между взаимодействащи обекти.

                    Задачи на интерфейса

Определяне на параметри, процедури и взаимодействие на обектите.

                    Видове интерфейси

В зависимост от начина на предаване:

 • Последователен интерфейс - по една линия се предават последователно бит след бит.

 • Паралелен интерфейс - по N линии се предават едновременно N бита.

В зависимост от функционалното им предназначение:

видове мрежови интерфейси

 • Терминален интерфейс - между системата на потребителя и комуникационната мрежа.

 • Междумашинен интерфейс - между две устройства (примерно компютър - модем).

 • Възлов интерфейс -между възлите на мрежата.

 • Мрежов интерфейс - между две мрежи.

В зависимост от броя на нивата:

            Интерфейс между нивата  - описва взаимодействието между два съседни функционални блока (N-ниво и N-1-ниво).

 Протокол в архитектурата на мрежата

Стандарт, определящ поведението на функционалните блокове (на едно ниво) при предаване на данни..

Протоколът се явява набор от правила на взаимодействие и синтаксис, определящи начина на предаване на данни между два функционални блока на мрежата..

        Характерни особености на протокола:

 • На всяко ниво на мрежата може да работи един или няколко независими един от друг протокола.

 • Всеки протокол на N-то ниво осигурява взаимодействие с обекти на същото ниво, от друга система..

 • Протоколите действат независимо един от друг. Те получават услуги от протоколи разположени на съседното, по-ниско ниво.