Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

МРЕЖОВИ ТОПОЛОГИИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

МРЕЖОВИ ТОПОЛОГИИ И КОМПОНЕНТИ

МРЕЖОВИ ТОПОЛОГИИ

МРЕЖОВИ КОМПОНЕНТИ

 

Топология

Раздел от науката, изучаващ свойствата на фигурите, които не се променят при каквито и да са деформации.

  • Топологическите свойства на мрежите могат да се описват с графи.

  • Топологията характеризира свойства на мрежите, не зависещи от техните размери.

Топология на мрежите

Изучава структури, образувани от физически обекти и множество, свързващи ги канали. При това не отчита производителността и принципа на работа на тези обекти, техния тип, дължина на канала и други важни за мрежата параметри.

 

На практика се използват три типа елемента, на базата на които се създават разнообразни топологии.

мрежови топологии

Видове топологии

 

 

Звездообразна - характеризира се с наличие на многочислени възли, които са свързани към централен възел (комутатор), осигуряващ управление на потоците от данни. Позволява да се обработват големи трафици от данни при опростено  управление.

 

 

Дървовидна - явява се по същество развитие на звездообразната. Характеризира се с йерархическо разпределение на множество централни възли. Използва се в глобалните мрежи.

Шинна - множество възли са свързани чрез един общ канал. Намира основно приложение в локалните мрежи и радиомрежите.

Кръгова - възли обединени в затворена система с управление разпределено по всеки възел. Използват един общ канал. Намира приложение в локалните мрежи.

Клетъчна - Всеки от възлите е свързан с останалите възли на мрежата. Осигурява най-надеждния начин за предаване на данни, но е и най-скъпата. Използва се в някои от транспортните мрежи (мрежи с комутация на пакети Х25).

Интегрирана - включва мрежи с различни топологии. Типичен пример е Интернет.