Компютрите

отвън и отвътре

Христо Тужаров

Диана Димитрова, 2013

Онтологичен модел на компютъра

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ  НА КОМПЮТЪРА

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРА

Онтологичен модел на компютъра

 

 

Роля на онтологията

Едно от най-важните и перспективни направления в областта на формализация на знания, което дава възможност за подобряване на процеса на обучение и за компютърна обработка на натрупаните знания се явява онтологията и разработените на нейна база модели.

 

Онтология в информатиката

В информатиката онтологията се дефинира като опит за всеобхватно и детайлно формализиране на някаква област на знанието с помощта на концептуална схема.  Обикновено тази схема се състои от йерархични структури от данни, съдържащи съответни обекти, връзките между тях и правилата, приети в тази област. Прилага се като форма за представяне на знания за реалния свят или за части от него.

 

Необходимост от онтология за представяне на знания за компютрите

  • Онтологиите определят общ речник за потребителите, на които е нужно съвместно да използват информация в дадена предметна област;

  • Включват компютърно използваеми дефиниции на понятията в областта на компютрите и връзките между тях;

  • Позволяват съвместното използване от потребителите или програмните агенти на обща структура на информацията за компютърни архитектури, чрез обхващането на термини в тази област от знанието;

  • Предлагат възможност за повторно използване на знанията в предметната област, като ги отделят от оперативните знания и предоставят начин за техния анализ и др.

 

 

Онтологичен модел на компютрите

Разработеният онтологичен модел включва онтология и таксономия на компютърните архитектури. Те се състоят от концептуални схеми с хипервръзки от основните елементи на схемите към описващите ги теми в учебника на доц. Тужаров "Компютрите отвътре и отвън".

Онтологията Компютърни архитектури дава основни понятия са структурата и функционирането на съвременните компютри.

Таксономията Компютърни архитектури се явява класификация на компютрите по следните признаци: архитектура, предназначение, разрядност, използвани команди, паралелна обработка