Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

СЪЩНОСТ  НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [За проекта] [Начало на книгата]

ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ

СЪЩНОСТ  НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

ЯДРО НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАМЕТТА

ВИДОВЕ DRAM  ПАМЕТ

ПАКЕТИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

 

 

След процесора, оперативната памет е най-важния компонент на компютъра. В нея се съхраняват операционната система и изпълнимите програми, поради което тя се намира в непрекъснато взаимодействие с процесора и външните устройства. От нея в голяма   степен зависи производителността на компютъра като цяло

 

 

Оперативната памет се управлява от контролер на паметта, разположен в чипсета на компютъра.

За конфигуриране на оперативната памет  се използват полупроводникови схеми (чип) от типа DRAM

На всяка клетка от оперативната памет се присвоява уникален адрес.

 

Организационни методи за разпределение на паметта

Предоставят на програмистите възможност за ефективно използване на цялата компютърна система.

 

            Плосък модел

При използване на плоския модел (flat model) на паметта, програмата оперира с общо адресно пространство, в което клетките на паметта се номерират последователно и непрекъснато от 0 до 2n-1, където  n – разрядност на процесора.

 

           Сегментиран модел

При използване на сегментния модел (segmented model) за програмата паметта представлява група от независими адресни блокове, наричани сегменти. За адресиране на байт памет програмата трябва да използва логически адрес, състоящ се от номер на сегмента и изместване. По номера на сегмента се избира конкретния сегмент, а изместването указва на конкретната клетка от адресното пространство на избрания сегмент.

 

Принцип на работа

Предназначение на полето за служебна информация  

  • Контрол за достъпа до команди/данни;

  •  Контрол за достъпа до машинни типове данни.

Основни параметри

Производителност на оперативната памет

Скоростта на достъп на процесора до данни, разположени в паметта.

    

         Време за  достъп (access time- taccess)

Времето между заявка за четене на дума от оперативната памет и получаване съдържимото на тази дума.

           

           Дължина на цикъла на паметта (cycle time - tcycle) Минималното време между началото на текущото и следващо обръщение към паметта.

 

Капацитет ОП = 2п, където п - брой разряди на адресната шина. Пример -  с п = 32, могат да се адресират до 4 GB RAM.