Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [За проекта] [Начало на книгата]

ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ

ЯДРО НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАМЕТТА

ЛОГИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТТА

ВИДОВЕ DRAM  ПАМЕТ

ПАКЕТИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

 

 

оперативна памет

 

Оперативна памет

След процесора, оперативната памет е най-важния компонент на компютъра. В нея се съхраняват операционната система и изпълнимите програми, поради което тя се намира в непрекъснато взаимодействие с процесора и външните устройства. От нея в голяма   степен зависи производителността на компютъра като цяло.

 

управление на оперативната памет

 

Оперативната памет се управлява от контролер на паметта, разположен в чипсета на компютъра.

За конфигуриране на оперативната памет  се използват полупроводникови схеми (чип) от типа DRAM

На всяка клетка от оперативната памет се присвоява уникален адрес.

 

Организационни методи за разпределение на оперативната памет

Предоставят на програмистите възможност за ефективно използване на цялата компютърна система.

 

            Плосък модел на оперативната памет

При използване на плоския модел (flat model) на паметта, програмата оперира с общо адресно пространство, в което клетките на паметта се номерират последователно и непрекъснато от 0 до 2n-1, където  n – разрядност на процесора.

 

           Сегментиран модел на оперативната памет

При използване на сегментния модел (segmented model) за програмата паметта представлява група от независими адресни блокове, наричани сегменти. За адресиране на байт памет програмата трябва да използва логически адрес, състоящ се от номер на сегмента и изместване. По номера на сегмента се избира конкретния сегмент, а изместването указва на конкретната клетка от адресното пространство на избрания сегмент.

 

Принцип на работа на оперативната памет

функционална схема на оперативната памет

Предназначение на полето за служебна информация  

  • Контрол за достъпа до команди/данни;

  •  Контрол за достъпа до машинни типове данни.

Основни параметри  на оперативната памет

 

Производителност на оперативната памет

Скоростта на достъп на процесора до данни, разположени в паметта.

    

         Време за  достъп (access time- taccess) на оперативната памет

Времето между заявка за четене на дума от оперативната памет и получаване съдържимото на тази дума.

           

           Дължина на цикъла на паметта (cycle time - tcycle) Минималното време между началото на текущото и следващо обръщение към паметта.

 

Капацитет ОП = 2п, където п - брой разряди на адресната шина. Пример -  с п = 32, могат да се адресират до 4 GB RAM.