Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА.

 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА КОМПЮТЪРА

 

ПРИЛОЖНА СРЕДА НА

 КОМПЮТЪРА

 

Операционна система

Най важната част на програмното осигуряване, комплекс от управляващи и обслужващи програми, осигуряващи максимална ефективност на работата на компютъра, чрез автоматично управление на информационните процеси и ресурси.

 

Операционна система

 

        

Информационен процес - процес реализиран в компютъра от операционната система, при който по възложени му от потребителя задания, той обработва данни с цел предоставяне на исканата информация.

 

Основни ресурси на компютъра - средствата от компютърната система, които могат да бъдат заделени за обслужване на процеса на обработка на данни (процесори, памет, устройства за входа/изход, и т.н.)

 

Изпълнявани дейности от операционната система

Операционната система изпълнява редица основни дейности по управление на:

Структура на операционната система

 

Монитор  на операционната система - управлява изпълнението на задачите;

 

Зареждач на операционната система - активира необходимите за приложния процес програми;
 
Планировач на операционната система - осъществява планиране порядъка на изпълнение на задачите и разпределението на ресурсите;
 
Ютилита на операционната система - изпълняват операции по предоставяне на услуги.

 

Основни идеи за операционната система

 

              Пакетен режим на изпълнение на програмите от операционната система

Необходимост -  оптимално използване на компютърните ресурси.

 

Същност – програмите се подреждат в опашки, като ОС зарежда програмите в оперативната памет, без да изчаква завършване на предходната програма. По този начин се избягва престой на процесора.

 

             Разделение на времето и многозадачност на операционната система

Необходимост:

  • Изпълнение на няколко програми едновременно в развит пактен режим;

  • Обслужване на няколко устройства за вход/изход едновременно;

 

Същност – създаване на многопотребителска система, при което част от задачите се изпълняват в диалогов режим (въвеждане или редактиране на данни), а друга част в пакетен режим.

 

            Разпределяне на пълномощията на операционната система

Необходимост – развитието на многопотребителски системи изисква разпределяне на пълномощията с цел избягване на възможностите за модифициране на изпълнимата програма или данни от нея от друга програма, съдържаща грешка или специално разработена. 

 

Същност – разпределението на пълномощията в ОС се реализира с помощта на съответна процесорна архитектура с два режима на работа:

 

               * Реален режим – за изпълнимата програма е достъпно цялото адресно пространство;

              * Защитен режим -  доступността на адресното пространство е ограничено до размери определени при стартиране на програмата.

 

           Реален мащаб на времето на операционната система

Необходимост – използване на компютрите за управление на производствени процеси, където е необходима синхронизация между изпълнимата програма и външните физически процеси.

 

Същност - създаване на системи, едновременно обслужващи производствени процеси и решаващи други задачи в пакетен режим и/или в режим на квантоване.

 

           Файлови системи и структури на операционната система

Необходимост – замяната на носители на данни с последователен достъп (перфокарти, перфоленти, магнитни ленти и др.) с носители с произволен достъп (магнитни дискове)  създава възможност за многократно използване на данни, въведени от оператора или формирани от определена програма.

 

Същност – създаване на:

  • Файлова  структура чрез еднозначна адресация на определена съвкупност от данни;

  • Файлова система – физическа организация на дисковото пространство, съответстваща на файловата структура или нейна част.