Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРА

АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА  КОМПЮТЪРА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРА

ОСНОВНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ В КОМПЮТЪРНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТРИТЕ

ПРИМЕРИ  ОТ ИСТОРИЯТА  НА КОМПЮТРИТЕ

 

Компютър

Програмно-апаратна система, в която софтуерът и хардуерът  действат в неразривна връзка в името на решаване на конкретна задача. Той е синхронно електронно устройство, изпълняващо зададена програма от последователни операции.

Функционална схема на компютър

Потребителят въвежда задание и необходимите за изпълнението му данни, като на изхода на компютъра получава необходимата му информация.

Информационен процес в компютъра

Процес реализиран в компютъра, при който по възложени му от потребителя задания, той обработва данни с цел предоставяне на исканата информация.

Основни принципи  на компютъра (фон Нейман)

 • Наличие на едно изчислително устройство, включващо процесор, средства за комуникация на данните и памет.
 • Линейна структура  за адресация на паметта, състояща се от думи с фиксирана дължина;

 • Двоична система за изчисления;

 • Централизирано последователно управление;

 • Съхранявана програма;

 • Низко ниво на машинен език;

 • Наличие на команди за  условно и безусловно  управление;

 • Аритметико-логическо устройство (АЛУ)  с представяне на числа във форма с плаваща запетая.

Ядро на компютъра

Един или група процесори, които решават конкретни потребителски задачи под управление на програмното осигуряване на компютъра.

Компоненти на компютъра

Реалната производителност на компютъра зависи от следните компоненти:

Процесор

 

 

 

 

 

 • Архитектура

 •  Системна шина

 •  Кеш-памет

           Оперативна памет

 • Тип 

 • Скорост

 • Обем

            Видеосистема

 •  Интегрирана в дънната платка или включена чрез шина AGP;

 • Тип

 • Скорост

 • Памет

          Инфраструктура