ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО

 

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

МОДЕЛИ НА ЗРЯЛОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СТАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ

 

МОДЕЛИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

 

ЗРЯЛОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ СММ

 

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО

 

ЗРЯЛОСТ НА ПЕРСОНАЛА

 

ЗРЯЛОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

Модел на зрялост на качеството

 

Съвременното понятия за качество, включва всички дейности в една организация, чието качествено изпълнение осигурява нейното оцеляване, развитие и процъфтяване. 

 

Управлението на качеството, като базова философия за развитие на бизнеса еволюира във времето и пространството. Започвайки преди повече от половин век в Япония, днес тя е обхванала целия свят. На нея се базират водещи подходи и концепции. Нейното прилагане се явява гаранция за надеждност и просперитет. 

 

История на моделите на зрялост на качество

В основата на организационните модели стои работата на  Филип Кросби (Philip Crosby) "Quality is Free" (дословно, "Качество е безплатно") 1979 година. Тези идеи се използват в концепцията Тотално управление на качеството TQM (Total Quality Management).

                 Модел на Кросби за зрялост на качеството

Кросби разработва методика, която включва пет нива на развитие на процесите, свързани с качеството.

Модел на Кросби за зрялост на качеството

       Първи етап – напълно неразбиране същността на нещата.

     

      Качество? Това пък какво е ?

 • Качество – това е, което вършим!

 • Грешки, проблеми? В нашата фирма грешки не се случват! Вие мислите, че ние плащаме на нашите сътрудници за грешки?

 • Никой не знае, да и не може да знае, защо понякога при нас възникват трудности с качеството. Но ако те възникнат, ние заедно и дружно започваме да ги решаваме и рано или късно постигаме успех, което желаем и на вас.

 

      Втори етап – пробуждане, интерес към проблема.

     Трябва нещо да се направи, тъй като вечно с това качество нещо не е наред. Защо ли е така?

 • Навярно трябва да се назначи подходящ човек, който да разбере за   какво става дума и да отговаря за това направление. Да се надяваме, че работите ще потръгнат.

      Трети етап - просвещение.

     Ясно е, че за решаване проблемите с качеството е необходимо постоянното внимание на ръководството и подход, базиран на принципа на непрекъснатото усъвършенствана.

 • Все-пак обучението е полезно нещо.

 • От само себе си се разбира, че трябва да се въведат аудит и коригиращи действия, така че нещата да тръгнат веднага.

 • И защо да не започнем веднага?

 • Сега само напред!

        Четвърти етап – осъзнаване

 

      Защо през цялото време трябва да се борим с проблемите?

 • Проблемите трябва да се предотвратяват.

 • Необходимо е сериозно да се заемем с доставчиците.

 • Качеството се оказва интересно нещо!

       Пети етап - разбиране

 

      Най после разбрахме за какво става дума. Дейността на фирмата трябва просто да се ръководи от гледна точка на качеството!

 • Така е устроен съвременния пазар.

 • Трябва де се отделя особено внимание на такива фази, като маркетинг, изследвания и разработки.

 • Накрая, стана ясно защо клиентът ни от няколко години ни пробутва идеите си за групова работа. Трябва да се обсъди.

 

Съвременни понятия за зрялост на качеството

 

 Световният опит показва, че успех достигат тези предприятия, които балансират производствени, търговски и финансови цели, т.е работят за повишаване качеството на своята дейност.

 

 Управлението на качеството се разглежда като съставна част от общата система за управление на организацията.

 

 

Критерии за оценка на зрялостта на качеството

 

Съответствие на стандарта

 Подразбира се качество на продукцията, което съответства на съществуващото технологично оборудване.

          Ниво “хаос” -  явява се случайна величина и пряко зависи от способностите на отделните сътрудници.

          Ниво “контрол” - наложен е твърд производствен и управленски отчет и контрол.

 

Съответствие на използването

Качеството се определя не само в съответствие със стандартите на организацията, но и с цел удовлетворяване на  потребностите на потребителя и експлоатационните изисквания.

 

Съответствие на фактическите изисквания на пазара

Подразбира се високо качество на продукцията при ниска цена. Продукцията от това ниво може да се конкурира с продукцията на световните производители.

 

Съответствие на скрити потребности

Качеството на продукцията на това равнище е насочено към удовлетворяване на бъдещи потребности на потребителя. 

 

Фази на развитие зрялостта качеството

 

 

                                 Цел — внедряване в организацията „Култура на качеството”,  където всеки разбира необходимостта от непрекъснати подобрения във всичко и навсякъде.

 

Моделът разглежда следните фази на проникване на философията TQM: