ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

 ЗРЯЛОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ СММ

Capability Maturity Model 

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

МОДЕЛИ НА ЗРЯЛОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СТАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ

МОДЕЛИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

 

ЗРЯЛОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ СММ

 

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО

 

ЗРЯЛОСТ НА ПЕРСОНАЛА

 

ЗРЯЛОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

Модел на зрялост на процесите СММ (Capability Maturity Model )

 

Модел на зрялост на процесите СММ

 

Същност на модел на зрялост на процесите СММ

 

           Еволюционен модел за развитие способностите на организацията да създава програмно осигуряване.

 

          Организационен модел, в който се описват пет еволюционни етапа, на които се управляват бизнес процесите в организацията. Фокусът се насочва към определени ключови области, процеси и практики

 

          Концепция за зрялост, която създава условия за повторяемост на практиките – ако един път дадена практика е внедрена, не е необходимо да се внедрява втори път. Може само да се усъвършенства.

 

Съществуват правила, процедури и практики, доказали се във времето, които значително могат да повишат ефективността на организацията в следните направления:

 • Най-добрите методи, доказали своята ефективност се обменят между организациите и постепенно се налагат като вътрешна стандартизация за организациите, които имат желание да се развиват.

 • Отклоненията в използването на тези методи се минимизира. Това създава възможност за използване количествено оценяване на постигнатите резултати. Установяват се и се поддържат измервания за поддържане на оценяваща база.

 • Практиките непрекъснато се усъвършенстват .

CMM се използва не само за оценяване зрелостта при създаване на програмно осигуряване, но и за описание еволюционното ниво на организациите, като цяло и на мениджмънта, който организацията е достигнала или има намерение да достигне. 

 

Структура на модел на зрялост на процесите СММ

 

Нива на зрялост – концепция на няколко нива, осигуряваща последователност в действията за постигане на съвършенство, Чрез нея организациите свикват да оценяват резултатите от внедряване на нови подходи, средства и инструменти,

 

Структура на модел на зрялост на процесите СММ

 

Преходът от по-ниско към по-високо ниво е свързан с предварително моделиране на бизнес процесите и внедряване на нов бизнес модел в практиката.

 

Преходът предполага използването на:

 1. Ключови процеси (КП) - набор взаимосвързани процеси, които при съвместно използване водят до достигане на набор цели, реализирането на които осигурява прехода към по-високо ниво.

 2. Ключови практики - общи принципи за реализация на процесите, определящи параметрите на процеса, необходими за осигуряване достигането на набора цели, осигуряващи прехода.

 3. Ключови технологии – определен набор от методики, включени в съвременните бизнес и информационни концепции, в т.ч.  ERP-стандарти, BSC методика, EFQM модел и т.н.

 

Фактори за реализация на модел на зрялост на процесите СММ

 • Достигането на всички цели в рамките на ключовите процеси за зададеното ниво, определя  съответствието на организацията на зададеното ниво.

 • Всички ключови процеси на по ниските нива присъстват в по-горните нива, но с по-детайлни изисквания към тях.

      Категории ключови процеси

Ключовите процеси се разбиват на три категории – управляващи, организационни и осигуряващи.

 

Методиката СММ не акцентира отделяне на внимание на всички процеси, имащи отношение към жизнения цикъл на готовата продукция. Отделят се само тези, които пряко влияят върху достигане на конкретното ниво.

 

       Общи характеристики на ключовите процеси

Включващи практики, които се внедряват и институционализират ключовите процеси. Тези пет типа общи характеристики включват:

 • Задължение да изпълниш;

 • Способност да изпълниш;

 • Изпълнявани инициативи;

 • Измерване, анализ и контрол на внедряването;

 • Проверка и актуализация.

 

Фактори за реализация на модел на зрялост на процесите СММ

 

                   Критерии за определяне на ключови процеси

 • Цел – защо процесът се изпълнява+

 • Ресурс – за къде и как се обезпечава?

 • Роли – кой и защо изпълнява операцията?

 • Дейност – какво се прави?

 • Вход – кога и при какви обстоятелства започва процеса?

 • Изход - кога и при какви обстоятелства завършва процеса?

 • Измервания – как, какви инструменти и къде?

 • Работни продукти – какви и кому са необходими продуктите, получавани на изхода на процеса;

 • Тренинг – за кого, кога и как?

Нива на зрялост на процесите в модела на на процесите СММ

CMM определя пет нива на зрялост на процесите. В резултат на атестация на организацията се присвоява определено ниво, което по-нататък се повишава или понижава.

 

Всяко следващо ниво включва всички ключови характеристики на предходните нива.

 

 

          Начално ниво на модела на зрялост СММ , хаос (Initial)

Процесите са определени, но не са повторяеми и управляеми, което води до грешки в прогнозите и планирането.

 

          Контролируемо ниво на модела на зрялост СММ (Managed)

Процесите са повторяеми и управляеми, имат описание и се прави опит за качествената им оценка. Не са оптимизирани, тъй като не са анализирани и липсват точни нормативи за извършването им.

 

           Стабилно ниво на модела на зрялост СММ (Defined)

Процесите в управлението и производството са напълно формализирани. Те са документирани, стандартизирани и обединени в единен информационен поток. Съществува възможност за:

 • Оперативно получаване на информация за качеството;

 • Оптимизирано използване на ресурси;

 • Провеждане на  анализ по основните аспекти на управленската дейност;

 • Формиране на дългосрочни цели на база минали резултати;

          Управляемо по резултати ниво на модела на зрялост СММ (Quantitatively Managed)

Характеризират се с това, че приоритетите се сменят в посока на оценка качеството на процесите (водещи до повишаване качеството на продуктите и услугите)

 • Формират се вътрешнофирмени стандарти, целта на които е  количествено измерване на качеството на всички процеси;

 • Плановете (стратегически и оперативни) получават количествена оценка;

 • Приеманите решения се базират на явни знания, които притежава организацията;

 • Стратегическите и оперативни планове са взаимосвързани;

 • Обратна връзка прави възможно ефективното съгласуване между оперативното и стратегически нива на управление.

       Оптимизируемо ниво на модела на зрялост СММ (Optimizing)

Характеризират се с това, че става възможно да се управлява качеството на процесите по цялата верига, включително доставки, производство, продажби и обслужване;

 • Осъществява се оптимизация (т.е. опростяване) на бизнес-процесите;

 • Текущият контрол е основан на управление на промените;

 • Формализацията на процесите и пазарните перспективи позволяват да се формират стратегически планове и да се оптимизират пътищата за реализацията им.

Сертификация за съответствие на ключовите области

Сертификационната оценка за съответствие на всички ключови области се извършва по 10-бална скала

За успешна квалификация на дадена ключова област е необходимо да бъдат набрани минимум 6 бала. Оценката на ключевите области се провежда по следните показатели:

1.      Заинтересованост на ръководството в дадената област – планира ли се практическо внедряване в дадената област и съществува ли разбиране за необходимостта от нея.

2.      Доколко широко се прилага в организацията (например, оценка от 4 бала съответства на частично прилагане).

3.      Успешно ли е прилагането на дадената област в практиката на организацията (например, оценке от 0 бала съответства на пълно отсъствие на някакъв ефект, а оценка от 8 бала показва наличие на системно измерван положителен резултат в цялата организация).