ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

МОДЕЛИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

 

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

МОДЕЛИ НА ЗРЯЛОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СТАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ

МОДЕЛИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

 

ЗРЯЛОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ СММ

 

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО

 

ЗРЯЛОСТ НА ПЕРСОНАЛА

 

ЗРЯЛОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Модели на жизнения цикъл на организациите

 

Използват се за отразяване закономерностите на жизнения цикъл на организациите. Този тип модели най-често служат за създаване на методологии, в качеството на ръководства за организациите, указващи им действията, които те трябва да извършат на всеки етап от жизнения си цикъл. 

 

 

Модели на жизнения цикъл на организациите

 

Модел на Грейнер [Greiner, 1972]

 

Основни параметри, определящи модела за развитие на организациите:

 • Възраст на организацията

 • Размер на организацията

 • Етапи на еволюция;

 • Етапи на революция;

 • Темпове на ръст на отрасъла.

 

Грейнер определя пет еволюционни етапа на развитие – продължителни периоди на растеж, в рамките на които липсват големи промени, преминаващи в следващ етап вследствие на революции в организацията, предизвикани от съответна криза.

 

Тип практики

Стадий 1

Стадий 2

Стадий 3

Стадий 4

Стадий 5

Приоритети на мениджмънта

Произвежда и продава

Ефективност на операциите

Разширяване на пазара

Консолидация на организацията

Решение на проблемите и иновации

Организационна структура

Неформална

Централизирана, функционална

Децентрализирана, построена по географски принцип

Линейни и продуктови екипи

Матрица от екипи

Стил на ръководството

Индивидуален, предприемачески

Директивен

Делегиращ

Куче пазач

Партисипативен

Система за контрол

Пазарни резултати

Стандарти и центрове за разходи

Отчети и центрове за печалба

Планове и центрове за инвестиции

Общи цели

Възнаграждение на мениджърите

Участие в собствеността

Заплати и премии за заслуги

Индивидуални бонуси

Участие в печалбата и акции

Екипни бонуси

 

 

Модел на Адизес [Adizes, 1979, 1988, 1999]

 

                     Основни постулати на модел на Адизес:

 •  Развитието на организациите е подобно на еволюцията на живите организми. Разликата е в неизбежната за живия организъм смърт, която не е задължителна за организациите.

 •  На всеки стадий от развитието си организациите имат проблеми. Те се делят на:

        * Болести на растежа – приличат на детските инфекциозна болести;

        * Организационни патологии – проблеми с които организацията самостоятелно не може да се справи.

 

 

Модел на Адизес

                     Характеристики на модел на Адизес 

 • Органичен модел на развитие на организацията;

 • Стадиите на ЖЦ се определят от  взаимоотношението гъвкавост/контрол;

 • Проблемите са нещо нормално и желано (промени =  проблеми );

 • Цел на организациите – развитие на способности за осъзнаване и решаване на проблеми;

 • На всеки стадий съществуват нормални и анормални проблеми – важни са анормалните;

 • Разбирането на вроблемите за всеки стадий от развитието и при преходите икономисва влеме и усилия. Болшинството от проблемите са еднакви за всички организации.

 

Модел на зрялост на процесите  СММ (Capability Maturity Model )

 

Еволюционен модел за развитие способностите на организацията да създава програмно осигуряване (ПО).

 

Първата версия на модела CMM е разработена в периода 1984 до 1987 г.  от Уотс Хъмфри (Watts Humphrey) и Института по програмна инженерия  (Software Engineering Institute, SEI).

 

Работата се спонсорира и продължава да се спонсорира от Министерството на отбраната на САЩ с цел сравняване и оценяване на многото си доставчици (на първо място по разработка на ПО).

 

В следващите години са разработени няколко различни модела CMM, които през 2000 г. са обединени в един интегриран модел CMMI ("I" означава "Integrated").