ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

СТАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

МОДЕЛИ НА ЗРЯЛОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СТАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ

 

МОДЕЛИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

 

ЗРЯЛОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ СММ

 

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО

 

ЗРЯЛОСТ НА ПЕРСОНАЛА

 

ЗРЯЛОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Статични организационни модели

Използват се за отразяване на моментното състояние на организацията и извършване на самооценка с цел по нататъшното и развитие.

 

Статични организационни модели

                      Самооценка

Извършване на самооценка от организациите им дава възможност:

  • Да използват моделите на премиите като отделен инструмент за управление.

  • Да получават пълна картина на своята дейност;

  • Да оценяват удовлетворени ли са техните потребители, персонал, доставчици и обществото като цяло и на тази база да определят приоритетните направления за усъвършенстване.

  • Да систематизират и структурират системата за управление;

  • Да  анализират бизнес-процеси и да откриват области, изискващи незабавни подобрения в условия на постоянно променяща се външна среда.

 

            Етапи на самооценка

 

1. Идентификация на организационния профил.

2. Определяне критериите за оценки и тяхната тежест.

3. Провеждане оценка (самооценка).

4. Определяне силните и слаби страни, както и необходимостта от подобрение и иновации.

 

Ранни организационни модели (Weisbord, 1978, Маккинзи, 1986 и Burke, 1992 )

Моделите, свързани с реализиране на TQM концепцията

 

Модел на Вайсборд

Модел на Вайсборд

Моделът на Вайсборд се базира на идеята за организацията, като открита система и на принципа за равностойност и взаимосвързани клетки. Въпросите във всяка клетка се считат от автора, като основни при провеждане на диагностика на организацията.

 

Модел на Берк-Литвин

Модел на Берк-Литвин

Моделът на Берк-Литвин е йерархичен модел, който представя организацията като отворена система (в модела е включена външната бизнес среда)

 

Предназначена е за анализ на процеса на организационни промени.

 

Според авторите, четирите горни клетки (външна среда, мисия и стратегия, лидерство, култура ) се явяват основни елементи на модела.

 

Модели, свързани с реализиране на TQM концепцията

Създадени са и се използват основно за оценка на предприятията при реализиране на конкурси за премии по качеството.

            Премия - механизъм, използването на който помага на организациите да разберат и приемат философията на качеството.

Премиите не са просто знак за признаване на заслуги, а процедура, подпомагаща организациите да определят своите постижения и недостатъци, своите шансове за успех или задачи за бъдещето.

 

 В историята на наградите за качество ключова роля играят четири широко известни  и признати в целия свят премии:

 Като правило премиите по качество се учредяват с цел:

  • Развитие на принципите за качество;

  • Определяне на основните изисквания към изграждане на конкурентоспособна организация;

  • Обмен на информация за най-добрите бизнес практики и бизнес стратегии.