ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ  БИЗНЕС

СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА

РЕСУРСЕН МОДЕЛ

БИЗНЕС МОДЕЛ

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

БИЗНЕС СРЕДА

КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

 

Ясно изразена  “социална тъкан”,

която прикрепя костите (организационната структура)

към мишниците (бизнес-процесите).

 Ендрю Петигрю

 

Организационно поведение

Изучава общите подходи, принципи, закони и закономерности в организацията.

 

Цел – подпомага хората при осъществяване на задълженията им в рамките на една организация, както и получаване на удовлетворение от това.

 

Определение за организационна култура

 

Система от ценности и убеждения, възприемани от  всички служители на организацията

 

Съвкупност от норми, правила и стандарти, приети и поддържани в областта на организационните отношения.

 

Организационни отношения

Взаимодействие, противодействие или неутрално отношение на елементите на организацията вътре или извън нея.

Организационната култура бе призната като ключов фактор в развитието на организациите, благодарение на успехите на японските корпорации в края на ХХ век.

Развитата организационна култура се явява стратегическо конкурентно преимущество на организацията, което не може да бъде откраднато или копирано

 

  

Същност на организационна култура

Култура на организацията, базирана на съвкупност от ключови ценности и образуваща общ контекст на всичко което се извършва в нея.

                     Информационна култура

Отразява възможностите на организацията да използва информация в дейността си.

                     Култура на управление

Отразява механизма на възпроизвеждане на социалния опит на организацията в сферата на управление.

                  Култура на труда
Отнася се непосредствено до процеса на труда: водещи техники на труд, отношение към труда, ред на работното място и т.н.

Принципи на организационната култура

1.      Разглеждане на организацията като общност от хора, имащи еднакво разбиране за:

2.      Формиране на собствен облик на организацията, базиран на:

3.      Създаване на система от общоприети в организацията представи и подходи за:

  • Начина на водене на бизнеса;

  • Формите на отношения;

  • Постигане на резултати от дейността.

Модел на организационна култура

                     Цели на модела на организационна култура

  • Да изясни основните функции по изграждане на организационна култура, съответстваща на мисията и целите на организацията.

  • Да разпредели функциите на взаимодействие по йерархични нива, така че на всяко йерархично ниво да могат да се правят лесно и бързо промени, изисквани от потребителите или от развитието на технологиите.

       Основни принципи на модела на организационна култура

  • Всяко ниво трябва да изпълнява точно определени функции.

  • Функциите на всяко ниво трябва да бъдат избрани по такъв начин, че информационния поток, свързващ съседни нива да бъде минимален.

  • Всяко по-долно ниво обслужва по-горното ниво при реализация на мисията и целите на организацията.

  • Количеството на нивата трябва да бъде достатъчно, за да бъдат правилно разпределени функциите, но и да не бъде много голямо, за да се съхрани стройна и лека за възприемане архитектура. 

         Описание на нивата на организационна култура

                                Мисия

Стратегическа (генерална) цел, изразяваща смисъла на съществуването и общопризнато предназначение на организацията. Мисията  е обърната към външната среда. Тя пояснява с какво системата може да бъде полезна на обществото. Насочена е към решаване на конкретен обществен проблем. 

 

                              Ценности

Ссистема от ценности, към която се придържат ръководството и персонала, което позволява да се съди за отношението на организацията към обществото, потребителите и партньорите.

 
                              Политика
Набор от правила или директиви, определящи границите на действие, които ръководят дейностите по пос­ти­га­не на целите.

                                 

                                 Решения

Система за делегиране на права и отговорности, която определя начина и средствата за вземане на решения.

       
                                Кадри
Съвкупност от правила и общоприети норми за обучение, израстване и мотивиране сътрудниците на организацията.
 
                               Условия
Съвкупност от подходи и средства, осигуряващи функционирането на по-горните нива на модела.

 

Развитие на разбирането за организационна култура

 

Параметър

Някога

(до 1970 г. )

Вчера

(до 2000 г. )

Днес

(след 2000 г. )

Ориентация

Егоцентрична

Групова

Култура

Мотивация

Страх

Възнаграждение

Принос

Метод на взаимодействие

Заставяне

Обратна връзка

Екип

Метод на ръководство

Авторитарен

Команден

Лидерство

Обучение

Еднократно

Многократно

Цял живот

Вземане на решения

На база интуиция и опит

На база факти

На база анализи и прогнози

Базов принцип

Производство на всяка цена

Удовлетворяване на потребителя

Устойчиво развитие и съвършенство