ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ  БИЗНЕС

СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА

РЕСУРСЕН МОДЕЛ

БИЗНЕС МОДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

БИЗНЕС СРЕДА

КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

 

 

Ресурсен подход

Управлението на организациите често се разглежда от позициите на ресурсния подход. Съгласно този подход основната задача на мениджмънта е да натрупва, разпределя и контролира ресурсите на организацията.

Традиционно се работи с пет типа основни ресурси (концепция 5М):

  • Хора (manpower);

  • Пари (money);

  • Суровини и материали (materials);

  • Оборудване и други средства за производство (mechanisms);

  • Информация и технологии (methods).

     +    Време

Днес в качеството на особен ресурс все по-често се добавя времето. Постоянно променящата се бизнес среда изисква вземането на бързи и адекватни решения. В много от случаите времето се оказва най-важния ресурс за придобиване на конкурентно преимущество.

Ресурсен модел

Информационни ресурси - информация за организацията и обкръжаващата я среда;

Финансови ресурси - състояние на активите, ликвидността, кредитите;

Технически ресурси – суровини, материали, полуфабрикати, оборудване, инвентар, гориво, енергия и т.н.;

Технологични ресурси - методи и технологии, конструкторска документация, резултати от научни изследвания и т.н.;

Кадрови ресурси – квалифицирани работници и служители;

Пространствени ресурси - производствени помещения и съоръжения, комуникации, пътища и т.н.;

Организационни ресурси – гъвкавост, приспособимост, скорост и т.н.