ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

                ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ  БИЗНЕС

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ  БИЗНЕС

СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА

РЕСУРСЕН МОДЕЛ

БИЗНЕС МОДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

БИЗНЕС СРЕДА

КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

 

Характерни особености в развитието на бизнеса

Характерни особености в развитието на бизнеса

Бизнес

Бизнес се явява:

 • Всякакъв вид дейност, носеща печалба или паричен доход. 

 •  “Творчески процес, съединяващ в себе труд и капитал в условията на риск” -  казва френския икономист Жан-Батист Сей (1767-1832).

Идеята за бизнеса е базирана на създаване на добавена стойност, т.е. създаване на някаква допълнителна ценност за потребителя, която той е готов да заплати.  

Резултатът от създаване на добавена потребителска стойност в бизнеса е прието да се нарича продукт.

Характеристики на съвременния бизнес

 • Преход от чисто икономическо към комплексно мислене при решаване на проблемите.

 • Основната цел на управлението се премества от икономия на разходи и ефективно използване на ресурсите към разширение на мащаба на бизнеса, в т.ч и количествена оценка на развитието на бизнеса.

 • Целите на бизнеса са ориентирани по-скоро навън, отколкото вътре в организацията.

 • По-голямо внимание се отделя на потребителската стойност (определяна от пазара), отколкото на икономическата стойност (определяна от възможностите на компанията).

Характеристики на съвременния бизнес

 

Базови фактори, оказваци влияние върху бизнеса

Теория на хаоса и бизнес

Предмет на ново научно направления, занимаващо се с анализ на случайностите в крупни организирани системи.

Според теорията:

 • В повечето организации обикновените, ежедневни събития носят случаен характер и следователно са непредсказуеми.

 • От вяра във възможностите за предсказване на бъдещи събития и контрол над тях от страна на мениджмънта, трябва да се премине към повишаване гъвкавостта на организациите, развитие на способностите им към адаптация, без да се губи връзката с потребителите и външната среда.

 • Необходима е преориентация на мениджмънта от подробно планиране и твърд контрол към екипна работа и управление на общите бизнес процеси, а не на рутинните дейности.

Глобализация и бизнес

Глобализацията се явява изключително важен фактор в развитие на бизнеса по следните причини:

 • Изчезват търговските бариери между страните;

 • Откриват се нови пазари;

 • Конкуренцията добива изключителни размери;

 • Стоки, пари и хора се  преместват между държавите с небивала скорост;

 • Повече от половината доходи и сътрудници на големите компании са с произход от други държави.

 • Интернет създава възможности за виртуален бизнес, без значение на географското разположение. 

Информационни революции и бизнес

 

Радикална промяна в инструменталната база, начините за предаване и съхранение на информацията, достъпни за активната част от населението.

 

Приема се, че досега човечеството е преминало през четири информационни революции:

 

Писменост - Книгопечатане - Електричество - Компютър - Информационна супермагистрала

Следващата революция е информационната супермагистрала, началото, на която поставя Интернет. За нея Бил Гейтс казва следното в книгата си "Път в бъдещето":

" ....ерата на персоналните компютри предизвика истинс­­ка революция, която засегна милиони хора. Тя ни заведе там, където не сме могли и да си въобразим.  Днес ние се отправяме в нов велик път. Никой не може да предвиди къде ще попаднем този път, но аз съм уверен, че тази революция ще засегне още по-голямо число хора и ще придвижи обществото далеч напред. Кардинални промени ще настъпят преди всичко в общуването между   хората."

Движещи сили на бизнеса

Три сили, поотделно и заедно, поставят съвременните организации в нова среда. Това са силите на клиентите, на конкуренцията и на промените (customer, competition, change).

Клиенти и бизнес

Масов клиент може да съществува само при дефицит в предложенията. Днес такъв обект липсва. Съществува конкретен клиент, който има индивидуални изисквания и може да си позволи да задоволява личния си вкус. Индивидуалните клиенти (физически лица или промишлени фирми) изискват индивидуален подход. Те очакват:

 • Продуктите  да са проектирани според техните потребности;

 • Доставката да е съобразена с техния график;

 • Условията на заплащане да са удобни и да съответстват на техните възможности.

      Конкуренция и бизнес

Конкуренцията е реалност и е навсякъде.Падат търговските бариери. Малките фирми биват изтласквани от пазара от големите, а те от международните монополи. Млади, динамично развиващи се компании създават нови правила за водене на бизнес и играят съществена роля в пазарните отношения.

Промени и бизнес

Превръщат се в нормално състояние за съвременния бизнес. Динамично развиващата се бизнес среда и появата на качествено нови концепции и технологии изискват от организациите промени, водещи до бързо и ефективно адаптиране към новите условия.

 

Характеристики на бизнес организация

Характеристики на бизнес организация

 

Обучаваща се организация в бизнеса

Единен модел на такава организация не съществува – това е по-скоро философия за начина на развитие на една организация и за ролята на нейните сътрудници в този процес. Предполага се, че всеки от тях може да участва в идентификацията и решаване на проблеми, което позволява организацията постоянно да експериментира, да се усъвършенства и да използва всяка откриваща се възможност за развитие на бизнеса.

 

Изхожда се от принципа, че упълномощеният незнаещ е не по-малко опасен от безразличния към всичко и не мотивиран сътрудник. Обучението се явява същностна черта на всички механизми, осигурявайки реализацията на принципа за непрекъснато усъвършенстване.

 

Обучението става форма на живот. Средните разходи на американските компании за обучение съставляват около 1,4% от фонда работна заплата (IBM около 5%, Xerox  — около 4%).

Съществуват прогнози, съгласно които в такива компании като Motorola всеки сътрудник към 2010 година ще се обучава около 1 месец ежегодно.

Лидерство и култура в бизнеса

Лидерството се утвърждава като стил на управление в бизнеса. Като система за управление, то трябва да стимулира иновационното поведение на сътрудниците, обезпечаващо непрекъснат процес на раждане и използване на ново знание на всички нива в организация.

Мениджърите в организацията трябва да бъдат лидери, чиито поглед в бъдещето подкрепят всички сътрудници. Те разработват основополагащите идеи: мисия, цели и организационна култура, формиращи поведението и отношението на сътрудниците към труда и бизнеса.

Разпределение на властта в бизнеса

Традиционния модел, при който мениджърите контролират работниците е неефективен в света на бързо променящите се технологии и демографски характеристики и при наличието на глобална бизнес конкуренция .

Концепцията за разпределение на властта между сътрудниците от всички организационни нива е единствения начин за съществуване на една бизнес организация в условията на динамично променяща се бизнес среда. Преследва се разкриване и ефективно използване на потенциала на сътрудниците.

Нови структури в бизнеса

 Традиционната организационна структура от йерархичен тип отстъпва място на нови по-плоски структури, осигуряващи поддръжка на самоуправляеми конкуриращи се екипи, включващи представители на различни звена и нива на управление. Мениджъри и сътрудници работят рамо до рамо, обвързани в реализацията на конкретни проекти и в името на общи цели.

Открит мениджмънт в бизнеса

Ключ към успеха на работните екипи се явява обменът на информация. Данните за бюджета, печалбите и разходите на звената, достъпни по-рано само за висшето ръководство, са открити за всички. Откритият мениджмънт в бизнеса способства за формиране в организацията на атмосфера на доверие и на чувство за принадлежност към компанията.