BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

КРІ ПРИМЕР

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

Подбор на КРІ

Подборът на КРІ е от изключително важно значение за успешното внедряване на Системата с балансирани показатели. В случая възникват няколко въпроса, на  които трябва да се даде отговор:

 • Как да се изберат тези от тях, които отговарят на спецификата на организацията и най точно ще характеризират постигането на поставените цели?

 • Как коректно да се консолидират и агрегират мерните единици в рамките на стратегията?

 • Каква трябва да бъде системата за измерване и оценка на достигнатото ниво при изпълнение на стратегическа цел?

Области, в които могат да се използват КРІ

Голяма част от организациите, поели пътя на BSC, реализират множество цели в следните области:

 • Получаване на печалба (повишаване размера на дохода към вложения капитал);

 • Реализация на продукция или услуги (ръст на оборота или увуличаване на пазарния дял);

 • Усъвършенстване на производството (достигане на определено ниво на използване на ресурсите или ниво на разходи за производство на единица продукция);

 • Подобряване на финансите (достигане на устойчив паричен поток);

 • Контрол на запасите от материали и продукция (осигуряване на оптимално ниво на запаси). Най общо при внедряване на BSC могат да бъдат използвани следните показатели (пример ) :

Примери за КРІ

 

                    Финансова перспектива  

 • Общи активы ($)

 • Общи активи на сътрудник ($)

 • Дял на доходите в общите активи (%)

 • Дял на печалбата в общите активи (%)

 • Доход на един сътрудник ($)

 • Печалба на един сътрудник ($)

 • Доходи от нови продукти на един клиент ($)

 

                     Клиенти

 • Брой клиенти (#)

 • Пазарен дял (%)

 • Среден оборот на един клиент (%)

 • Средно време на взаимодействие с один клиент (#)

 • Индекс на лояльността на клиентите (%)

 • Индекс на удовлетвореността на клиентите (%)

                    Процеси

 • Доставка в срок (%)

 • Подобряване на производителността (%)

 • Административни расходи ($)

 • Време за подготовка на производството (#)

 • Стойност на административните грешки ($)

 

                     Обучение и развитие

 • Текучество на персонала (#)

 • Време на обучение (#)

 • Средно време на отсъствие (#)

 • Годишни разходи за обучение на сътрудник ($)

 • Индекс на удовлетворенността на сътрудник (%)