BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

 

Предпоставки за бизнес анализ

  • Организациите разполагат с голямо число разнообразни информационни системи (счетоводни, управление на ресурсите, управление на персонала и т.н.). Въпреки това в много случаи информацията и управлението на бизнес-процесите остават разединени;

  • Управленските решения се приемат интуитивно, носят локален характер и не способстват напълно за достигане на целите на организацията;

  • Методологията и технологията ERP имат свои граници: ERP-системите се проявяват добре при управление на текущи операции (транзакции). Те решават само някои задачи от тактически характер и практически не са предназначени за решаване на стратегически задачи;

 Лавинообразният ръст на обемите от информация и изострянето на конкуренцията заставят организациите да използват всички възможни резерви при управление на бизнеса. За целта е необходимо управлението да се базира на оперативно получавани и достоверни резултати от комплексен бизнес анализ на данните.

 

Бизнес-анализ

Бизнес-анализ

 

Комплексно взаимодействие на математически методи, информационни технологии и инструментални средства, които осигуряват цялостен, процесно ориентиран подход към приемане на управленски решения, насочени към подобряване на способността на компанията да оценява състоянието си и да управлява ефективността на дейността си на всички нива.

 

Компоненти на бизнес анализа

Компоненти на бизнес анализа

 

Приложения за управление на ефективността на бизнеса (Business Performance Management, BPM);

Реализират следните функции:  

  • Целево управление, основано на система с балансирани показатели (Balanced Scorecard)

  • Бизнес-моделиране, позволяващо:

          * Формиране на многовариантни сценарии на дейността;

* Прилагане на методите на функционално-стойностния анализ (Activity Based Costing) и на функционалностойностното управление (Activity Based Management);

* Анализиране на използваните ресурси и откриване на “тесни места” в процесите;

  • Оперативно и финансово планиране и прогнозиране;

  • Формиране на консолидирана финансова и управленска отчетност (в съответствие с национални или международни стандарти), включително анализ на отчетността и моделиране на стратегически финансови решения.

      Технологична платформа, или платформа бизнес-интелект BI (Business Intelligence, )

Позволява формиране на най-различни надстройки, предназначени както за решаване на конкретни приложни задачи, така и за обезпечаване на комплексен поглед върху организацията.

 

Това създава предпоставки за реализиране на система за стратегическо управление, осигуряваща непрекъснат мониторинг на дейността на организацията от гледна точка на ефективността и равнището  на постигане на стратегическите цели.

 

      Информационно-аналитични системи

Служат за преобразуване на данни в информация и знания, на базата на широко използвани икономико-математически методи и модели.