BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

 

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Стратегия

BSC  се явява инструмент за управление реализирането на стратегията, който отчита най-важните критерии и позволява:

  • Декомпозиране на стратегията до всички нива на управление на организацията;

  • Осигуряване на система за следени реализирането на стратегическите цели.

 Управленски отчет

Данните генериране от управленския отчет се явяват основна информационна база за BSC.

Това изисква тези данни задължително да се използват в BSC

 Бюджетиране

BSC , като инструмент за планиране и контрол е тясно свързан и допълва бюджетирането.

Преходът от бюджетиране към BSC  е  сравнително лесен. Много от бюджетните показатели  могат да се използват в BSC .

 Мотивация 

Мотивацията на персонала  обикновено се базира на  BSC:.

  • Мотивационните системи се балансират финансово отгоре надолу, като балансът се явява част от BSC ;

  • Бонусните системи се привързват към ключовите показатели за ефективност.

 Реинжинеринг

С помощта на BSC, реинжинерингът се фокусира на   критичните за стратегията процеси.