BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

 

КРІ  се явяват стратегическите лостове на развитие

 

Стратегически лостове - действия, които гарантират бъдещи успехи, ако са реализирани както трябва.

 

КРІ се оценяват според това, доколко ефективно те насочват организацията към достигане на финансовите и организационни цели.

 

Водещи в случая се явяват нефинансовите показатели, от които зависят крайните финансови резултати.

 

Примери:

  • пълно удовлетворяване на клиента;

  • превъзходно качество на изделията.

Всеобхватност на КРІ

КРІ обхващат дейностите на цялата организация. Взаимосвързани със стратегическите цели, те се определят от долу нагоре по нивата на управление.

 

 

Висшето ръководство утвърждава показателите в процеса на формиране на краткосрочната и дългосрочната стратегия на организацията.

 

За да се получи резултат от използване на планираните механизми на развитие, трябва много точно да се изяснят начините за измерване на показателите за ефективно използване на тези механизми.

 

Прозрачност на КРІ

Всяко звено на оперативно ниво има ръководител. Те трябва да осигуряват връзката между функционалните и стратегически цели от една страна и от друга да декомпозират функциите в  понятни и постижими действия на своите подчинени.

 

Задачата е да се построи модел на дейността на организацията от стратегията до изпълнителското ниво във вид на карта на причинно-следствените връзки.

 

Общокорпоративни стандарти на измерване на КРІ

Работеща с KPI система може да се изгради само ако измерванията се стандартизират.

 

Това не е лесна задача и понякога са необходими месеци, за да се достигне до всеобщо разбиране на същността и терминологията. Този проблем може да бъде по-лесно решен, ако висшето ръководство се включи активно в процеса по стандартизация.

 

Реални данни за КРІ

 В повечето от случаите е по-лесно да определиш какво ще измерваш, отколкото как ще го измерваш. За да се реализира това са необходими достоверни данни, на база на които да се извършват изчисленията. А те обикновено липсват.

 

Необходимо е внимателно да се анализират потоците от данни, протичащи в организацията и на тази база да се намерят или създадат нови източници на недостигащите данни.

 

Разбираеми и леки за използване КРІ

В много от случаите на реализация на управление по KPI, се използват твърде много показатели, като това пречи на изпълнителите да разберат тяхното значение за крайните резултати и да се съобразяват с тях в своята работа. Според изследвания показателите на един сътрудник не трябва да надвишават числото 7.

 

KPI трябва да са разбираеми. Сътрудниците трябва да разбират същността на всеки показател, как той влияе на краен резултат и какво трябва да правят или да не правят, за да бъде достигната целта. Това означава, че сътрудниците не само трябва да са запознати със системата от показатели, но и обучени на необходимите за реализиране на стратегията действия.

 

Актуални КРІ

КРІ имат свой жизнен цикъл. В зависимост от спецификата на организацията, те могат да бъдат много актуални за даден период и след това да престанат да бъдат такива. Това налага периодически да подлага на анализ всеки показател и да се приема решение за неговото използване. За повечето организации този срок може да бъде едно тримесечие.

 

Мотивиращи КРІ

КРІ трябва да мотивира сътрудниците за изпълнение на заложените в стратегията дейности. От тази гледна точка те трябва да бъдат измеряеми и достижими. При внедряване на системата с балансирани показатели е задължително тя да се обвърже със системата за стимулиране на персонала.

 

Действени КРІ

KPI задължително трябва да води до повишаване на корпоративната ефективност. За да се постигне успех е необходимо те да се внедряват на корпоративно ниво, като се отчетат всички взаимозависещи фактори.