BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

 

Създаване на резултати (стойност) за заинтересованите лица

Стратегията описва по какъв начин организацията има намерение да създава устойчива (дългосрочна) стойност за заинтересованите лица.

 

Процесите по създаване на стойност от нематериални активи от една страна и от материални и финансови активи от друга страна са много различни по своята същност.

 

Характеристики на процесите по създаване на стойност

 

                  Опосредствен характер

Усъвършенстването на нематериалните активи влияе на финансовите резултати чрез верига от причинно-следствени връзки.

 

Пример: Компетентни служители à Висококачествени процеси  à Удовлетворени клиенти à Увеличен ръст на продажби и печалба.

 

                  Контекстуален характер

Ценността на нематериалните активи  зависи от тяхното съответствие на стратегията на компанията.

 

Пример: прилагането на концепцията „Икономично производство” има по голяма ценност за организации, ориентирани към стратегия за намаляване на разходите, отколкото за тези които реализират стратегия за лидерство на продукта и иновации.

 

                  Потенциален характер

Инвестициите в нематериални активи имат за организацията потенциална, а не пазарна стойност.Необходими са вътрешни процеси (проектиране, производство, доставка и т.н ), които да трансформират потенциалната стойност на нематериалните активи в материална стойност.  

 

Пример: ако вътрешните процеси не са насочени към създаване на потребителска стойност за клиента, потенциалната стойност няма да бъде реализирана.

 

                   Взаимовръка на активите

Стойността на нематериалните активи възниква само тогава, когато те ефективно взаимодействат с другите нематериални и материални активи.

 

Пример: компетентността на служителите няма да бъде реализирана, ако тя не бъде ефективно използвана за подобряване на бизнес процесите в организацията.