BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

BSC СТРУКТУРА

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

 

ИСТОРИЯ BSC

 

СИСТЕМА BSC

 

ПОЛЗИ ОТ BSC

 

 BSC КОМПОНЕНТИ

 

BSC СТРУКТУРА

 

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

 

КРІ СЪЩНОСТ

 

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

КРІ ПРИМЕР

 

 

BSC СТРУКТУРА

BSC финансова перспектива

BSC представя финансовата перспектива, като крайна цел за организацията. Финансовите цели обикновено се отнасят до увеличаване на печалбата, Организациите могат да правят пари само по два начина:

 •  По-вече да продават

 • По-малко да изразходват.

Всеки проект създава стойност само в случай, че води до увеличаване обема на продажбите или съкращаване на разходите. Това означава, че финансовите резултати се подобряват при използване на двата фактора – ръст на доходите и производителност.

BSC финансова перспектива

 

Производителност

 • Намаляването на себестойността посредством намаляване на преките и косвени разходи.

 • По ефективно използване на финансовите и физически активи – съкращаване на оборотния и основен капитал, необходими за поддържане съответното ниво на бизнеса.

Примери:

 • Прилагайки подхода „точно на време” организацията може да поддържа необходимото ниво на продажби без излишни запаси от стоки и материали.

 • Съкращаването на незапланираните престои – да повиши производителността без да увеличава инвестициите в оборудване.

           Ръст на доходите

Повишаване ценността за клиентите – ръст на доходите може да бъде получен, чрез укрепване на отношенията със съществуващите клиенти. Това позволява да увеличи обема на продажбите на съществуващи продукти и услуги  или на техни допълнителни асортименти.

 

BSC клиентска перспектива

При формулиране на клиентската перспектива, се включват цели, които указват подходите и средствата, които организацията възнамерява да използва за да създаде диференцирана устойчива стойност за целеви пазарни сегменти.

 

BSC клиентска перспектива

 

Обикновено клиентската перспектива включва някои общи критерии за успешна дейност:

 • Удовлетвореност на клиентите;

 • Съхранение на клиентската база;

 • Разширение на клиентската база;

 • Печалба от клиент и т.н.

При формулиране на клиентските цели се избира и съответната пазарна стратегия:

 

Най добра обща цена – своевременно предлагане на продукти и услуги, притежаващи високо качество и ниска цена:

 • Най ниска цена;

 • Постоянно високо качество;

 • Бърза покупка;

 • Подходящ избор.

Лидерство в продуктите – продукти и услуги, които по своите качествени характеристики превъзхождат другите продукти на пазара и са в голяма степен търсени.

 • Високо качество на продуктите – скорост, размери, точност, маса и т.н.

 • Първи на пазара;

 • Проникване в нови сегменти на пазара.

Пълно клиентско решение – предоставяне на най- доброто пълно решение на клиентите.

 • Качество на предоставяните решения.

 • Брой продукти/услуги на един клиент;

 • Съхранение на клиентската база;

 • Печалба на клиент по време съвместните отношения.

Затворена система - висока стойност на използване за крайния потребител.

 • Предлагане на широк избор и удобен достъп;

 • Предлагане на широко използвани стандарти;

 • Предоставяне на иновации на устойчива платформа.

Добавена стойност за организации ”Спътници”

 • Предоставяне на широка клиентска база;

 • Предлагане на прости за използване платформи и стандарти.

BSC  перспектива на вътрешни бизнес процеси

Вътрешната перспектива включва цели които могат да бъдат класифицирани в четири групи:

 • Процеси по управление на производството;

 • Процеси за управление на клиентите;

 • Иновационни процеси;

 • Законодателни и социални процеси.

BSC перспектива на вътрешни бизнес процеси

 

BSC  перспектива на обучение и развитие

Тази перспектива включва цели за активиране на нематериалните активи, които се явяват най-важни за реализация на стратегията. Тези цели обхващат развитието на човешкия капитал, информационния капитал и организационния капитал, необходими за поддържане на процеса по създаване на стойност.

 

Обобщение на ролята на BSC  перспективите

Целите от клиентската перспектива описват същността на стратегията (целеви клиенти и потребителско предложение), а целите на финансовата перспектива – икономическите резултати от стратегията (ръст на доходите и печалбата).

Целите от другите две перспективи ( вътрешни бизнес процеси и обучение и развитие) формулират начините за реализиране на избраната стратегия. Резултатите от тези две перспективи се явяват движеща сила на стратегията.