BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

 BSC КОМПОНЕНТИ

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

 

ИСТОРИЯ BSC

 

СИСТЕМА BSC

 

ПОЛЗИ ОТ BSC

 

 BSC КОМПОНЕНТИ

 

BSC СТРУКТУРА

 

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

 

КРІ СЪЩНОСТ

 

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

КРІ ПРИМЕР

 

 

BSC етапи на реализация

 

BSC методологията изисква разработката и реализацията на стратегията да премине следните етапи:

 

BSC етапи на реализация

 

 

BSC компоненти

 

При реализиране на горепосочените етапи се използват посочените по-долу компоненти:

 

BSC компоненти

 

 

 

По такъв начин BSC с помощта на веригата:

 

стратегически перспективи à  цели à  показатели за дейността à  целеви значения à  стратегические инициативи

 

осъществява логическа връзка между стратегията и тактиката на организацията, в резултат на което се решава задачата за трансформация на стратегията в реални действия.

 

BSC перспективи

В теорията Balanced Scorecard,  картата на стратегията се създава в разреза на стратегически переспективи (perspectives),  Авторите на концепцията Balanced Scorecard предлагат четири перспективи: финанси, клиенти, вътрешни процеси, обучение и ръст.

 

Важен компонент на стратегическите карти се явяват причинно – следствените връзки (cause and effect linkages), които свързват изброените переспективи. Те показват логиката на бизнеса, следването на която трябва да доведе до успех.  

 

В качеството на пример показващ взаимовръзките между перспективите може да се даде следната верига:

 

Добра печалба à  от удовлетворени клиенти à  поради качествени процеси à  създадени и използвани от професионални сътрудници

 

Отделянето на причинно-следствените връзки между различни цели позволява да се формира цялостна картина на това как трябва да се развива компанията.

 

Карта на стратегията (strategy map)

Визуализирано представяне на стратегията във вид на стратегически цели, показатели и причинно-следствени връзки.

 

Целите включени в четирите перспективи  са свързани една с друга чрез причинно-следствени връзки.

 

Този модел се явява основен инструмент за създаване на стойност и за изграждане на фокусирана и последователна стратегия.

 

Показатели за ефективността на дейността

Трансформация на целите от словестна в числова форма, което е необходимо за управление на процеса по достигане на една или друга цел.

 

Показателите се явяват целеви значения (targets) — представляващи намеренията в цифров вид на промените в дейността, както и сроковете за тяхното достигане.

 

Изисквания към показателите

  • Показателите трябва да характеризирит стратегическите цели, ключовите фактори за успех и конкретните действия;

  • Показателите трабва да бъдат измерими и чувствителни към промени в състоянията, характеризиращи целите, факторите и действията;

  • Показателите трябва да бъдат ясно определени, така че всички сътрудници еднозначно да разбират какво измерват и как се изчислява показателя;

  • Данните, използвани за изчисляване на показателя трябва да бъдат достоверни;

  • Значениета на показателя трябва да може да се проследява на регулярна основа  - честотата на измерване, трябва да съответства на честотата на промените в обекта, който е подложен на измерване.

 

Стратегически BSC инициативи (strategic initiatives),

 

Представляват:

  • Реални действия и/или програма от действия по реализация на стратегията и постигане на стратегическите цели.

  • Списък на усилия, които трябва да се предприемат за достигане на стратегически резултат.

  • Тактически мероприятия, позволяващи да се реализира стратегията.