BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

ПОЛЗИ ОТ BSC

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

 

ИСТОРИЯ BSC

 

СИСТЕМА BSC

 

ПОЛЗИ ОТ BSC

 

 BSC КОМПОНЕНТИ

 

BSC СТРУКТУРА

 

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС 

АНАЛИЗА

 

КРІ СЪЩНОСТ

 

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

КРІ ПРИМЕР

 

Резултати от BSC

 • Комплексна и задълбочена оценка за състоянието и переспективите за развитие на бизнеса;

 • Корпоративен език, който създава конструктивна среда за общуване в компанията;

 • Ядро на база знания на компанията;

 • Средство за анализ и средство за постигане на поставените цели;

 • Инструмент за адаптация към бързо променящата се бизнес среда.

Ползи от BSC

 

Реализира стратегията

 • Стратегията се превръща в част от ежедневната дейност;

 • В реализиране на стратегията са включени всички служители;

 • Бюджета се базира на ефективността на процесите, а не на интуицията на ръководителите.

Популяризира целите

 • Повишава ефективността чрез изясняване на целите;

 • Повишава мотивацията, ако се свърже със система от бонуси;

 • Увеличава ангажираността за реализиране на стратегията;

 • По-ясна видимост на дейността на организацията.

       Установява причинно следствени връзки между показателите

 • Поставянето на цели се прави по всяка една перспектива;

 • Подобрява се прогнозирането на резултатите чрез използване на изпреварващи индикатори, причинно-следствени връзки и симулации на процеси;

 • Балансирано се проследява ефективността.

Идентифицира факторите, движещи развитието

 • Премества фокуса от финансовите показатели, към показателите, които действително движат развитието;

 • Ускорява се идентифициране на проблемните области.

Позволява бързо и ефикасно реагиране на промените

 • По-лесно се извеждат най-добрите практики;

 • Създават се условия за идеи и иновации.

 

Разпространение на BSC

 • Един из най-широко разпространените в света подходи за управление на организация;

 • Инструмент на мениджмънта за оценка ефективността от работата на организацията;

 • Една от най-значимите бизнес идеи за последните 75 години (Harvard Business Review);

 • 75%  от  включените във Fortune 1000 американски компании използват BSC  (2003 г. Gartner Group);

 • Средни и малки предприятия - 48% (2002г.), 64% (2003г.);

 • Голяма част от ERP-системите поддържат метода  BSC.