BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

СИСТЕМА BSC

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

 

Система BSC

През 1998 г.  компанията Balanced Scorecard Collaborative (BSCol), създадена от  Каплан и Нортън, разработва стандарти, определящи функционалността  на BSC–системите (BSC Functional Standards).

 

Те определят минимални изисквания към информационните системи от този клас. На база тези стандарти се провежда доброволна сертификация на програмните продукти, като статуса Balanced Scorecard Collaborative Certified,  свидетелства за съответствие на програмния продукт на теорията Каплан–Нортън.

 

Днес притежатели на сертификата Balanced Scorecard Collaborative се явяват редица продукти, сред които са продукти на такива известни компании като Hyperion, SAP, SAS, Oracle, Cognos.

 

Специализираните  BSC–системи позволяват на организациите:

Такава система е нещо повече от програма за измерване показателите от дейността. Тя облекчава комуникациите, фокусира вниманието върху стратегически важни дейности, насочва организацията към успех.

 

Болшинството от признатите системи от този клас позволяват да се реализира не само подходът Balanced Scorecard, но и други «scorecarding»–методологии.

 

Документацията  по BSC стандарта включва четири раздела:

 

               Създаване на BSC  системата:

  •  Да осигурява поглед към стратегията, от гледна точка на четирите перспективи – финанси, клиенти, процеси, знания;

               * Да позволява установяване на стратегически цели за всяка перспектива;

 * Да свързва целите с показателите на дейността

 * Да описва причинно - следствените връзки;

 * Да дава възможност за установяване целеви значения на показателите;

 * Да поддържа регистър със стратегически инициативи.

 

                   Стратегическо обучение и комуникации в BSC  системата:

  • Да поддържа функции, даващи възможност на потребителите да взаимодействат помежду си;

  • Да има възможност за описване и документиране на целите, показателите, целевите значения и стратегическите инициативи.

               Практическа реализация на  BSC  системата :
         Да позволява описване взаимовръзките между стратегическите инициативи и съответстващите стратегически цели.

 

               Обратна връзка и обучение в BSC  системата:

  • Да осигурява минимален промеждутък от време между получаване на информация и приемане на решения; 

  • Да не ограничава мениджърите в свободата им да обсъждат и вземат решения, дори и на база интуиция.