BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard)

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

 

Концепция BSC (Balanced Scorecard)

 

Системата с балансирани показатели за ефективност е:

 

Философия BSC „Ако не можеш да измериш – не можеш да управляваш” Робърт Каплан, Дейвид Нортън

 

Методология BSC - разглежда организацията в четири различни, но балансирани, перспективи (финанси, процеси, клиенти, знания). Явява се динамично развиваща се методика, която все по-вече разширява използването възможностите на персонала и информационните технологии.

 

Система BSC от взаимосвързани показатели по цели, мерки, инициативи и задачи, описващи в съвкупност стратегията на организацията и начините за нейното реализиране. Балансираната система е не просто система за измерване, а система за стратегическо управление на организацията.

 

Инструмент BSC - при подходяща реализация на BSC, тя се превръща в основен инструмент за планиране и наблюдение на действията, които да доведат до успешно изпълнение на стратегическите цели на организацията

 

BSC се явява инструмент за реализация на стратегия, а не нейната разработка. Така, че ако няма стратегия, няма и необходимост от BSC

 

Цел на BSC

Да премести акцента от ограничаващото чисто финансово управление, към управление с дългосрочна перспектива в бъдещето, основано на стратегията на организацията

 

Необходимост от BSC

 • Само  5% от сътрудниците разбират стратегията.

 • Само  25% от мениджърите са включени в система за мотивация със стратегията.

 • Бюджетите на 60% от организацията не са обвързани със стратегията.

 • 85% от ръководителите изразходват по-малко от един час в месец за обсъждане на стратегията.

 • 90% от опитите за изпълнение на стратегически планове са неудачни.                                        Robert S. Kaplan and David P. NortonThe Strategy-Focused Organization, 2000

 Основни постулати във философията BSC

 

Основни постулати във философията BSC

 

Същност на BSC

 • Средство за нагледно представяне на стратегии;

 • Средство за привеждане на стратегиите в конкретни действия;

 • Система за управление по взаимосвързани цели;

 • Система за многостранна оценка на дейността по ключови показатели;

 • База за създаване на ефективна система за мотивация;

 • Средство за повишаване устойчивостта на пазарните позиции и стойността на организацията;

 • Средство за създаване на екип единомишленици в бизнеса.

Област на приложение на BSC

BSC превръща мисията и общата стратегия на организацията в система от ясно поставени цели и задачи, както и показатели, определящи степента на достигане зададеното ниво на развитие в рамките на четири основни проекции: финанси, маркетинг, вътрешни  бизнес-процеси, обучение и ръст

 

 

Област на приложение на BSC

Ключови задачи на  BSC

 • Да реализира баланс на стратегическите, операционните и лични цели.

 • Да измерва, наблюдава  и контролира производителността.

 • Да повиши скоростта и качеството на приемане управленски решения.

 • Да повиши “корпоративната прозрачност”:

Ключови задачи на BSC