BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

Сами по себе си идеите са ценни.

Но всяка идея, в края на краищата е само идея..
Задачата е тя да се реализира практически.

 

Ли Якокка «Кариера на  мениджъра», 1984

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Развитието на теорията за управление довежда до появата на концепцията Balanced Scorecard (BSC), която нейните създатели - Робърт Каплан и Дейвид Нортън - определят като ”инструмент, позволяващ трансформиране на мисията и стратегията на организацията в изчерпателен набор от показатели за дейността, които служат като основа на системите за стратегическо управление и контрол”.

Тази  теория днес се радва на всеобщо признание и независимо от наличието на множество аналогични методики, все по-често се възприема като „стандарт де-факто”.

Системата с балансирани показатели, в своя класически вариант съдържа четири перспективи, отразяващи жизнено важни за функциониране на организацията дейности.

Всяка перспектива съдържа в себе си въпрос, с който тя се асоциира.  Отговорите на тези въпроси се явяват цели, достигането на които гарантира изпълнението на стратегията. Между перспективите съществуват ясно очертани причинно-следствени връзки.

 

Системата с балансирани показатели, в своя класически вариант съдържа четири перспективи