BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

ИСТОРИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД

ПОЗИЦИОНИРАНЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

 

Стратегически мениджмънт в периода:  1970 г.

Учени от Харвардската школа по бизнес («Политика на бизнеса»,1965)  предлагат ситуационен подход за управление.

 

Основни идеи на ситуационния подход:

 • Приоритет на външните фактори, често имащи вероятностен характер - адаптационна концепция;

 • Необходимо е адаптиране към  външните  условия;

 • SWOT- анализ,

 • Съществуват няколко «правилни» пътя за достигане на целта.

 • Концепция за «отличителни (ключови) компетенции».

Същност на ситуационния подход

Не съществуват бързи начини или рецепти за промени в бизнеса. Съществува само:

 • Избор, често твърде сложен, който трябва да се направи при извършване на промени;

 • Знание, което трябва да се развива;

 • Навици, които трябва да се усвояват.

 • Постоянните подобрения са пряко свързани и зависими от промените във вътрешната и външната бизнес среда. Промените зависят от много случайни фактори и се извършват при определени условия и стечения на обстоятелствата.

        Базова теза на ситуационния подход :

Подобренията трябва да се извършват в съответствие с динамично протичащите промени и развилите се обстоятелства, както и с отчитане на особеностите на конкретния бизнес.

 

Същност на ситуационния подход

 

                    Разбиране на контекста на промените

 • Защо се извършват промени?

 • Какви икономически, политически и социални трансформации влияят на бизнеса?

                     Оценка на съдържанието на промените

 • Какво трябва да се промени в бизнеса, за да съответства той на контекста?

 • Какво е необходимо да се адаптира?

 • Какви работни практики трябва да се променят?

                     Провеждане процеса на промени

 • Как трябва да протичат промените?

 • Кой ще ги провежда?

                     Промяна на стратегията

 • Къде искаме да се намираме?

 • С какво трябва да се занимаваме и какви са нашите приоритети в този бизнес?

 • Формирането на стратегия предполага реакция на промените, която трябва да отчита възможностите и способностите на организацията в конкретния бизнес.

                     Промяна на структурата

 • Как да организираме дейността си, за да съответства на  избраната стратегия?

 • Доколко е необходима формализация, детайлизация и специализация?

                    Промяна на културата

 • По какъв начин трябва да променим ценностите и взаимоотношенията в организацията?

 • Организационната култура формира знание за това какво е невъзможно да се промени. То може да послужи като източник на сила или слабост при провеждане на промените.

                     Работа с хората

Как трябва да се мотивират хората за изменение на стратегията, структурата и културата?

Хората се явяват основен ресурс при трансформация. От тях в голяма степен зависи ефективността на стратегията, структурата и културата. Два са подходите те да бъдат активизирани:

 • Комуникация       информираност       прозрачност;

 • Обучение      развитие на персонала.