BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

ИСТОРИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ

 

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

 

СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

 

 

Стратегически мениджмънт в периода: 1950, 1960 г. 

 

                    Игор Ансоф «Корпоративна стратегия», 1965 г.

 

Приноси в стратегическото планиране

 • Портфейлно планиране;

 • Стратегически бизнес команди;

 • Мениджъри по продукти или по подразделения;

           Основни идеи в стратегическото планиране

При избора на конкурентна стратегия, корпорациите е необходимо :

 • Да изберат конкретни продукти и пазари;

 • Да подберат конкретни направления за растеж на корпорацията (развитие на «стари» или откриване на «нови» продукти и пазари);

 • Да определят конкурентните си преимущества;

 • Да изберат начина си на функциониране – собствен или с партньори;

 • Да използват ефекта на синергията.

                     А.Чандлър «Статегия и структура»,1962 г.

     

       Приноси в стратегическото планиране

 • За пръв път използва термина «стратегия», вместо термина «политика на бизнеса» ;

 • «Установяване на базови дългосрочни цели и задачи на организацията и разработка на програма за действия и разпределение на ресурсите, необходими за реализиране на тези цели»;

 • «Стратегията определя структурата».

                     Питър Дракър

Един от най-известните теоретици на менджмънта, на когото принадлежат следните идеи:

 • Стратегията се явава теория на бизнеса на организацията;

 • Социално-икономическа природа на фирмата  - отношение към работниците, като към ресурси.(Концепция на корпорацията”, 1946 г.),

 • Целевите  показатели в ключови области на бизнеса се явяват панел, необходим за пилота на  деловото предприятие; (1954 г., BSC),

 • Формиране на управленски елит за разработка на дългосрочна стратегия и за трансформирането и в краткосрочни цели;

 • Формиране на общ поглед в бъдещето се явява цел на стратегическия мениджмънт;