BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

ВИЗИЯ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ВИЗИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

НАМЕРЕНИЯ

ПОЛИТИКА

 

Същност на визията

Визия (лат. Visio – видение, идея, представа)  -  идеализирана представа за желано и достижимо състояние.

Поглед в бъдещето на организацията, който се явява резултат от мислено движение от известното към неизвестното, базирайки се на известни факти, надежди и мечти с отчитане на възможности и опасности. Определя дългосрочен курс на развитие на организацията, разработен от мениджърите и одобрен от служителите на организацията.

Визията трябва да даде отговор на следните въпроси:

 • Как да се постигне успех в бизнеса, определен от мисията?

 • Какво повече от всичко ценят потребителите?

 • Как и с какви средства могат да бъдат победени конкурентите?

 • Какви фактори ще определят пазарните тенденции в близките пет години?

 • Какви сътрудници са необходими на организацията, за да достигне своите цели?

 • По какви признаци и показатели ще се отчита ръста на организацията?

Компоненти на визията

 

Компоненти на визията

Визия е това, заради което организацията съществува. Определянето на визията е в компетенцията на висшия мениджърски състав. Тя трябва кратко, ясно и разбираемо да поясни предназначението на организацията и нейното развитие. В нея трябва да се опишат следните елементи:

 • Действащи лица - хората, или по-точно, типовете хора, които извършват основните дейности в  организацията.

 • Околна среда - бизнес среда, в която е поставена да работи съответната организация.

 • Потребители - група от хора или организационни структури, които се обслужват от организацията.

 • Процес на преобразуване - показва основните дейности на организацията, или с други думи процеса на трансформация на входа на системата в изхода й.

 • Поглед към света - описва мрежовата  среда на взаимодействие с външния свят.

 • Собственици - хората или структурите, които притежават и управляват организацията.