BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ВИЗИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

НАМЕРЕНИЯ

ПОЛИТИКА

 

Базови организационни процеси

Мисията и организационните процеси се намират в постоянна и неразривна връзка.

 

Мисия

Процеси

 

Визия

Управление на качеството

 

 

Цели

 

Управление на знания

 

 

Намерения

 

Управление

на взаимоотношения

 

 

Политика

 
 

 

В съвременните организации на съответните йерархични нива се реализират основно три организационни процеса:

 

Управление на качеството

Фиксира се чрез визията и целите на организацията и се реализира от стратегическото ниво с помощта и активното участие на по-долните нива.

 

Управление на качеството

 

 

        Мениджмънт на качеството (Q management) 

 Координирана дейност за ръководство и управление на организацията, отнасяща се до качеството, която включва:

 

 Мениджмънт на качеството (Q management) 

                     Планиране на качеството (Q planning)

Определяне на:

  • Целите по отношение на качеството;

  •  Процесите за реализацията му;

  • Необходимите ресурси.

                    Управление на качеството (Q control)

Част от мениджмънта на качеството, насочена към изпълнение изискванията за качество.

 

                   Обезпечаване на качеството (Q assurance)

Част от мениджмънта на качеството, насочена към създаване на увереност, че изискванията към качеството ще бъдат изпълнени. Създаване условия на доверие при изпълнение на зададените изисквания за качество.

 

                     Контрол на качеството (inspection)

Процедура за оценяване съответствието чрез наблюдение и изводи, съпровождани от съответни измервания, изпитания и калибриране.

 

                    Подобряване на качеството (Q improvement)

Част от мениджмънта на качеството, насочена към увеличаване възможностите за изпълнение на изискванията за качество.

 

        Философия на качеството

 

Философия на качеството

 

Управление на знания

Осъществява се с цел увеличаване на интелектуалния актив чрез дейности, записани в целите, намеренията и програмите, от тактическото и оперативното ниво на организацията.

 

Управление на знания

 

Управление на среда, в която знанието може да се, открива, фиксира, обменя, извлича, потвърждава, предава, приема, адаптира и използва. Средата изисква:

  • Подходящи условия (right conditions). Обща надеждна инфраструктура и променяща се в съответствие с външната среда организация.

  • Подходящи средства (right means). Общ бизнес модел, инструменти и процеси за обучение;

  •  Подходящи действия (right actions), чрез които хората търсят, обменят и използват знания;

  • Подходящо ръководство (right leadership), където обучението и съвместното използване на знания се стимулира и моделира.

Управление на взаимоотношения

Определя се от политиката на организацията и засяга взаимоотношенията между протичащите процеси и техните вътрешни и външни потребители. При управление на взаимоотношенията се използват информационните системи:

 

Управление на взаимоотношения