BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СТРАТЕГИЯ

СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

СТРАТЕГИЯ - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ВИЗИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

НАМЕРЕНИЯ

ПОЛИТИКА

 

Хора, уреди, организации и други субекти, които активно участват във функционирането на системата и ползват получаваната от нея информация в оперативните си дейности и за вземане на решения. Най-общо те се разделят на следните управленски нива:

 

 

Мисия

Потребители

 

Визия

Стратегическо ниво

 

 

Цели

 

Мениджърско (тактическо) ниво

 

 

Намерения

 

Оперативно ниво

 

 

Политика

 

Изпълнителско ниво

 

 

Стратегическо ниво

Включва борда на директорите (висшия мениджърски състав). Занимава се с широко обхватни въпроси по определяне и периодична актуализация на визията и целите на системата в следните направления:

 • Разработка мисията на организацията, довеждането и до сътрудниците и получаване на обратна връзка за наличие на консенсус;

 • Разработка на визията и стратегическите цели на организацията;

 • Анализ на пазара и вземане на съответни решения;

 • Изграждане на организационна култура;

 • Управление на качеството и други.

Тактическо (мениджърско) ниво

Включва средния мениджърски състав. Той осъществява наблюдение, контрол, подпомагане вземането на решения и администриране на дейностите в следните направления:

 • Отговаря за формулиране на целите и намеренията, обезпечаващи изпълнението на визията;

 • Отговаря за разработка на оперативни планове за реализация на стратегията, начертана от стратегическото ниво;

 • Не се интересува от детайлите на ежедневните операции, а предим­но от месечни или тримесечни показатели.

 • Осигуряват периодични доклади, а не незабавна информация за операциите в организацията. 

 • Предлага вземане на нерутинни решения, базирани на слабо структурирани подходи, за които информационните изисквания не са винаги изяснени;

 • Анализира информацията,  идваща извън организацията, а също и информация идваща от базата данни на оперативното ниво;

 • Управлява знанията в организацията.

Оперативно ниво

Включва оперативните мениджъри (ръководители). Ръководи оперативната дейност на организацията в следните направления:

 • Контролира ежедневната дейност по обработка на информацията;

 • Отговаря за събиране и обработка на информацията за по-високите нива на управление;

 • Занимава се с краткосрочно планиране на задачите (наричано още тактическо планиране), а също така и с дейности по организиране, контролиране и взе­мане на оперативни реше­ния;

 • Дава отговор на рутинни въпроси;

 • Проследява материални, финансови и информационни потоци в организацията;

 • Обхваща процеси като продажби, приходи, депозити, ведомости, плащания с кредитни карти, поток на материали и т.н.

Изпълнителско ниво

Включва персонала обслужващ процесите в рамките на организацията. Изпълнява ежедневните дейности, свързани със съответната длъжностна характеристика. Реализира  политиката, определена от по-висшите нива.