BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕСИ

Управление по цели

УПРАВЛЕНИЕ ПО KPI

 

Управление по функции       

 

                    Функция – устойчива съвкупност от еднородни специализирани работи (действия, операции), реализирането на които  е във възможностите на организацията.

 

Управление по функции

 

                     Функционален подход

Подробно, системно–целево описание на организацията, построено в съответствие с йерархията на управление и изпълняваните функции, насочено към достигане на определените цели.

 

Функционален подход на управление

В основата на подобна организация на управление лежи принципът за разделение и специализация на труда на Адам Смит, публикуван в края на XVIII век.

 

При функционалния (йерархичен) подход към всяка структурна единица на организацията (сътрудник, отдел, управление) са закрепени ред функции, описана е областта на отговорност, формулирани са критериите за успешна дейност.

 

При това, като правило, хоризонталните връзки между структурните единици са слаби, а вертикалните, особено линията “началник - подчинен” са силни.

 

Подчиненият отговаря само за  поръчаните му функции. Ако е началник - за дейността на своето подразделение. Функциите и резултатите от работата на паралелните структурни единици го интересуват слабо.

 

         Проблеми при функционален подход

 • Сътрудниците не са в течение на крайните резултати от работата  на организацията;

 • Разногласия между сътрудниците;

 • Несъгласуваност в действията на функционалните звена;

                    Основни функции при функционален подход

 • Производство;

 • Логистика;

 • Продажби;

 • Маркетинг;

 • Покупки;

 • Персонал;

 • Финанси;

 • Транспорт;

 • Сервиз;

 • Други функции.

Клиент ориентиран подход

Вследствие на нарасналата пазарна конкуренция през 70 – те години на ХХ век се появява клиент ориентирания подход.  Същността на подхода се изяснява много добре от ученика на  д-р Деминг - Генри Нива в книгата “Пространството на доктор Деминг”:

 

Потребителят трябва да получи това, което иска, когато  поиска и в желаната от него форма. Компанията трябва да се стреми не само да задоволи очакванията на потребителя Това е най-малкото, което е необходимо да се направи. Компанията трябва да се стреми да предизвика възторг у потребителя, като му предостави повече от това, което той очаква.”

     

                  Извод за клиент ориентирания подход

Организациите зависят от своите клиенти и за това те трябва да разбират настоящите и бъдещите им потребности, да изпълняват техните изисквания и да се стремят да надминат техните очаквания.

 

                    Ключови преимущества на клиент ориентирания подход:

 • Нарастваща печалба и пазарен дял, получавани посредством гъвкава и бърза реакция на пазарните промени.

 • Лоялност на потребителя, водеща до развитие на бизнеса.

                     Действия по реализиране на клиент ориентирания подход:

 • Проучване потребностите и очакванията на потребителите;

 • Осигуряване на съответствие между целите и намеренията на  организацията, от една страна, и потребностите и очакванията на потребителите, от друга;

 • Разпространение на информация вътре в организацията за потребностите и очакванията на потребителите;

 •  Измерване на удовлетвореността на потребителите и резултатите от извършените действия;

 • Управление на взаимоотношенията с потребителите;

 • Осигуряване на балансиран подход към потребителя и другите заинтересовани страни.