BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

  

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕСИ

Управление по цели

УПРАВЛЕНИЕ ПО KPI

 

Управление по финансови показатели

Световен стандарт в продължение на двеста години.

Обикновено се извършва избор между двете алтернативи: или постепенно увеличаване на доходността и завоюване на пазара (дългосрочна перспектива), или генериране на максимално възможен паричен поток в близка перспектива (краткосрочна).

 

 

 

Най-често финансовите резултати се базират на няколко индикатора, характеризиращи приходите и печалбата, сравнени с акционерния капитал.

Традиционната система за оценяване (наричана още контролинг)  се строи на база финансови показатели.

Тя се базира на модел показатели "Рентабилност на  капитала" (ROI model), предложен от Дюпон в началото на XX век. Този модел работи добре до тогава, докато обхваща по-голяма част от дейностите по създаване на стойност. Но тъй като капитала все повече се инвестира в технологии, съвършенстване на характеристиките на организацията и взаимовръзки, които не могат да бъдат оценени, то тяхното използване намалява значимостта в полза на индикатори които характеризират нефинансовите активи.

Традиционни финансови показатели

                     Рентабилност на собствения капитал ROE

Явява се индикатор на това, доколко организацията е печеливша. Определя се чрез разделяне на стойността на чистия доход за последните 12 месеца на акционерния капитал. Резултатите се изразяват в проценти.

ROE = Чиста печалба/Средногодишен акционерен капитал*100%

 ROСE = {Чиста печалба – дивиденти} /{Средногодишен акционерен капитал }*100%

                           Предназначение на  ROE

Инвеститорите използват ROE в качеството на мярка за ефективността на вложените от тях пари.Той характеризира доходността на бизнеса за неговите собственици.

                    Рентабилност на инвестициите ROI

ROI представлява формула за анализ на печалбата от произволни инвестиции в активи.

Пресмята се по следния начин:

ROІ = Печалба +{ Продажна цена  - Цена на придобиване} /Цена на придобиване *100%

 Където:     Печалба  - доходите, получени за времето на владеене на актива;

                 Цена на придобиване – цената, на която е бил придобит актива;

                 Продажна цена – цената, по която е бил продаден или е възможно да бъде продаден актива

Еволюция на финансовите показатели

Финансови показатели

Чиста печалба,

ЕВІТ

ROE, ROA, ROIC, ROS

DCF, EVA

Период

1920  - 30 г.

1930 – 80 г.

1980 - досега

Характеристика

Локално масово производство

* Излизане на нови пазари

* Откриване на нов бизнес

* Развитие на капиталов пазар

* Сливания и поглъщания

* Необходимост от контрол на бъдещето

* Ръст стойността на нематериалните активи

Предимства

Простота

* Простота

* Относителни показатели с възможност за сравнение на различни бизнеси

* Възможност за оценка на бизнеса от външни инвеститори

* Отчитане стойността на капитала

 *Отразяване планираното бъдеще.