Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

Системи за управление на Web-контент

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТЕНТ

 

СТРУКТУРА ЕСМ

 

 

 

 

Система за управление на веб-съдържание (Web Content Management System или WCMS) 

Програмeн комплекс, предоставящ функции по създаване, редактиране, контрол и организация на Web сайтове.

 

WCMS често се използват за създаване на блогове, лични страници, и интернет магазини, насочени към потребители, слабо запознати с програмирането.

 

Всеки  Web-сайт се състои от набор страници, организирани в съответствие с определени задачи и изисквания. При проектиране и разработка на Web  сайт от особено значение е позициониране на ключовите думи.

 

Същаствуват два принципно различни подхода за организация на един сайт – статичен и динамичен.

 

Статичен сайт

Сайтът се създава страница след старница, като във всяка страница се включва съответно съдържание (контент), и елементи на оформяне (дизайн) – шапка на сайта, меню, служебни връзки за навигация и т.н.

При подобно смесване на контента и дизайна произтичат доста недостатъци:

 • Усложнява се процеса на публикуване на нови документи и редактиране на съществуващите.

 • При добавяне на нов документ се налага да се променят други страници от сайта – добавяне на връзки, промяна на тематичния указател и т.н.

 • Промените в структурата или дизайна на сайта изисква модификация на всички публикувани страници;

 • Липсва обратна връзка с потребителите на сайта – чат, форум, книга за гости, абонамент за новини и т.н..

 • Трудно се поддържат бизнес процеси  при работа в реално време – заявки, промени в данните и т.н.

Динамичен сайт

Сайтът се създава, като за всяка Web-страница се използва шаблон, определящ изобразяването на страницата в процореца на Web-браузера.

 

Информацията се  помества на страницата  с помоща на стандартни средства не изискващи познаване на езика HTML процедурите за публикуване на Web-страница.

 

Динамичните сайтова са незаменими, когато сайтът се състои от множество страници и те трябва често да се обновяват, както и когато е необходима обратна връзка с потребителите на сайта.

 

        Начини за създаване на динамичен сайт

 • Създаване на собствена програма

За разработка на динамични сайтове се използват такива системи и езици за програмиране като PHP, Perl, С++. Контентът на  динамичните сайтове се съхранява обикновено в база данни, а на указаните езици се пище програма, която генерира от съдържанието на базата данни HTML-страници, които вижда потребителя.

 • Използване на съществуващи системи за управление на Web-контент.

Използването на такива система изисква значитилно по малко време и сили, като като съществува опастност набора от възможности да бъде недостатъчен или в повече.

Типова структура на система за управление на Web-контент

Използва се трислойна архитектура клиент/сървър.

Типова структура на система за управление на Web-контент

 

Тази архитектура разбива процеса на обработка на данните между клиента, сървър за приложения и хранилище на данните

 

Получавайки заявка сървъра за приложения я обработва , свързва се с хранилището за данни и генерира съответен резултат към клиента във вид на HTML-файл.

 

Сървърът за приложения се явява стандартизирана платформа за динамична доставка на контент и създаване на основните приложения. Сървърите за приложения могат да бъдат няколко като връзката с тях се реализира чрез Web-сървъра.

 

Основни възможности на  системи за управление на Web контент

 • Използване на шаблони за изобразяване, автоматично прилагани към нов или съществуващ контент;

 • Простота на редактиране на контента, благодарение на  визуален редактор. От потребителите не се изисква знаене на езици за програмиране и маркерни езици;

 • Възможност за разширяване на функционалността чрез установяване на допълнителни модули и плъгини;

 • Визуализация на контента, благодарение на което той може да се преглежда и коригира преди инсталирането му на сайта.

 • Управление на документооборота;

 • Единна категоризация всички видове съдържание;

 • Управление на потребители с различно нива на достъп;

Видове системи за управление на Web контент

Съществуват множество готови системи за управление жизнения цикъл на  Web сайт, в т. ч. и безплатни.  Те могат да бъдат разделени на три типа в зависимост от начина на работа:

 1. Генерация на страници по заявка.

Системите от този тип работят на базата на веригата «Модул за редактиране - База данни - Модул за представяне».

 

Модулът за представяне генерира страници при заявка, като използва информация от базата данни.

 

Информацията в базата данни се променя с помощта на модула за редактиране.

 

   2.   Генерация на страници при редактиране

Системите от този тип основно се базират на програми за редактиране на страници, които при промяна на съдържанието на сайта създават набор от статични страници. При този подход липсва обратна връзка с посетителя на сайта.

 

  3.   Смесен тип.

Както се разбира от названието съчетава в себе си преимуществата на първите два подхода. 

 

Може да бъде реализиран чрез използване на кеширане – модълът за представяне генерира страницата еднократно след което тя се разтоварва значително по-бързо от кеша.

 

Кеша се обновява както автоматичнослед изтичане на определен срок, така и ръчно по команда от администратора.