Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ

BPR ( Business process reengineering)

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ BPM

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

БИЗНЕС ПРОЦЕС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА BPM

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ПОТОЦИ

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ WORKFLOW

 

МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ

 

 

 

 

 

Реинженеринг на бизнес процесите

 

Инженеринг

Инженерно-консултантски услуги, свързани с подготовката на  производствения процес, или услуги по осигуряване  на нормалния ход на производствения процес и при реализация на продукцията.

 

         Бизнес-инженеринг

Съвременна технология за управление, базирана на системния подход. Организацията се разглежда като отворена система и се описва  чрез построяване на базови информационни модели (организационно-функционална структура и бизнес процеси) във взаимодействие с модел на външната среда.

 

                     Организационен инженеринг

Започва с анализа на текущото състояние на организацията и завършва с оценка на резултатите от внедряването на подобрения. Организационният инженеринг включва реинженеринга на бизнес-процесите като един от инструментите си.

 

         Реинженеринг

Радикално  преустройство на организацията, което позволява да се осъществи пробив в бизнеса и значително да бъдат изпреварени конкурентите.

 

Реинженерингът като концепция прохожда през 80-те години във Ford, Hewlett-Packard, Mutual Benefit Life и други компании, които преустройват кардинално част от бизнес процесите си. Терминът се появява през 90-е години в работите на М. Хамер и Т. Давенпорт, които създават съответна теория.

 

Реинженеринг на бизнес-процесите BPR

Фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието (М. Хамер и Д.Чемпи - създатели на теорията за реиженеринга).

 

Цел на реинженеринг на бизнес-процесите

Системна реорганизация на материалните, финансовите и информационните потоци за:

  • Преминаване от функционален към процесен подход на управление;

  • Опростяване на организационната структура;

  • Преразпределение и минимизиране на използването на различни ресурси;

  • Съкращаване на сроковете за реализиране на потребностите на клиентите;

  • Повишаване на качеството на обслужването им..

Характерни черти на реинженеринг на бизнес-процесите

 

Продължителност

BPR се разглежда като еднократен краткосрочен проект.  Целта е да бъде преустроен по еталон някой от водещите за организацията процеси.

 

Стойност на промените

При BPR промените са радикални, което винаги изисква големи капиталовложения. Невъзможно е да се извърши реинженеринг едновременно на всички процеси – това е твърде рисковано и скъпо. Ефектът от реинженеринга би бил нищожен, ако се провежда на фона на функционална организация, която не е възприела процесния подход и не е реконструирала в съответствие с това процесите си.

 

Обхват на промените

При BPR избраните процеси (примерно 4 от 500) се променят по кардинален начин, така че да достигнат, а в някои случаи и да надминат световното ниво. Това определя сравнително малък обхват на промените и може да е ефективно само ако резултатите дадат скокообразно предимство пред конкурентите.

 

Подход при реинженеринг на бизнес-процесите

 

Подход при реинженеринг на бизнес-процесите

 

 

BPR се базира на ”революционни идеи”, хрумнали на един или няколко от членовете на работната група, създаваща дизайна на процесите.  Не се използват математически инструменти за вземане на решения.

 

При реализация на  BPR проектите  основен акцент се поставя върху пълното преобразуване на компанията в името на потребителя.

 

Влияние на промените

По отношение на BPR терминът скокообразно не е съвсем точен. 

 

BPR се явява проект и е естествено след неговото приключване да започне естествен спад, който продължава дотогава, докато организацията не реши да стартира нов проект.  Поради това по-уместно е да се говори за трионообразно – влияние на промените.