Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ИНТЕЛЕКТУАЛ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

data mining

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

ВИДОВЕ БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ХРАНИЛИЩЕ

 

OLAP-ТЕХНОЛОГИИ

 

ПЛАТФОРМА ВІ

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

 

 

 

 

Интелектуаланализ на данните (data mining) 

 

Процес на откриване на взаимозависимости между групи от данни с помощта на статистически процедури. За целта се използват невронни мрежи, дървета на решения, визуализация на данни.

 

Предпоставки за използване на интелектуаланализ на данните (data mining) :

 • Осъзнаване на факта, че в потоците от данни се съдържа ценна информация;

 • Създаване и развитие на информационните хранилища, образуващи единно информационно пространство;

 • Понижаване на цената на информационните системи;

 • Наличие на запомнящи устройства с много голям капацитет на паметта.

Методологии за интелектуаланализ на данните (data mining) 

 

        Автоматизирано търсене на знания

Обхваща процеса на прогнозно моделиране и анализ на взаимовръзките  между отделните данни.

 

        Изразяване и проверка на разнообразни хипотези

Обхваща аналитичната обработка на данните в реално време OLAP, статистическия анализ, генериране на отчети с помощта на езика  SQL.

 

Структура на интелектуалния анализ на данните (data mining) 

 

Структура на интелектуалния анализ на данните (data mining)

 

 

 • Селекция - подбор на данни, които ще подлежат на интелектуален анализ.

 • Предварителна обработка - осигурява създаване на необходимата структура и формати на данните.

 • Интелектуален анализ - чрез анализ на данните, получаване на информация, позволяваща ефективно да се изследва възникналия проблем и да се приемат мотивирани решения.

Средства за интелектуалния анализ на данните (data mining) 

 • Комплекси от програми за обезпечаване процеса на интелектуален анализ и откриване на данни.

 • Приложна среда за решаване на задачи по прогнозиране и управление приемането на решения.

        Концепция за статистическа мрежа -  симбиоза между невронни мрежи и статистически методи  за обработка на данни. Сложните проблеми се делят на прости части, всяка от които се подлага на опростен анализ.

 • Системи за интелектуален анализ на данните - преглеждат големи потоци от данни и по определени алгоритми, откриват закономерности, които са невидими за потребителите.

Сфери на използване на интелектуалния анализ на данните (data mining) 

 • Наука - обработка на резултати от научни изследвания;

 • Социология - изучаване на общественото мнение, изучаване поведението на отделни групи от населението;

 • Информатика - разпознаване на образи и реч;

 • Предприемачество - оптимизация на производствените процеси, анализ на предлаганите стоки, оценка на риска, управление на портфейли от ценни книжа;

 • Медицина - търсене на зависимости между симптомите и заболяванията, диагностика на заболяванията, класификация на пациентите,