Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

OLAP-ТЕХНОЛОГИИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

ВИДОВЕ БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ХРАНИЛИЩЕ

 

OLAP-ТЕХНОЛОГИИ

 

ПЛАТФОРМА ВІ

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

 

 

 

Анализите в реално време OLAP (OnLine Analitical Processing)

 

През 1993 г. основоположника на релационния подход Едгар Код  формулира 12 особености на технологията OLAP (оперативна аналитична обработка), които впоследствие биват допълнени с още шест.

 

Тези положения стават базови за новата перспективна технология.

 

Характерни особености на анализите в реално време OLAP

 

         Основни особености на технологията OLAP (Basic):

 • многомерно концептуално представяне на данните;

 • интуитивно манипулиране на данните;

 • достъпност и детайлизация на данните;

 • пакетно извличане на данните вместо интерпретация;

 • модели на анализ OLAP;

 • архитектура "клиент-сървър");

 • прозрачност (прозрачен достъп до външните данни);

 • многопотребителска поддръжка.

 

        Специални особености на технологията OLAP (Special):

 • обработка на неформализирани данни;

 • съхранение на резултатите от OLAP – отделно от изходните данни:

 • изключване на отсъстващи стойности;

 • обработка на отсъстващи стойности.

 

        Особености на представяне на отчети в технологията OLAP (Report):

 • гъвкавост на формиране на отчети;

 • стандартна  производителност на отчетите;

 • автоматична настройка на физическото ниво на извличане на данните.

 

        Управление на измервания в технологията OLAP(Dimension):

 • универсалност на  измерванията;

 • неограничен брой измервания и нива на агрегация;

 • неограничен брой операции;

 

Днес под термина "OLAP" се разбира не само многомерен поглед към данните от страна на крайния потребител, но и многомерно представяне на данните в целева БД.  Именно с това е свързано появата на термините „Релационен OLAP" (ROLAP) и "Многомерен OLAP" (MOLAP).

 

Основни понятия за технологията OLAP

 

         OLAP-услуга

Инструмент за анализ на големи обеми от данни в режим на реално време. Услугата дава възможност за:

 • Осъществяване на гъвкаво преглеждане на данните;

 • Изпълнение на аналитични операции и детайлизация;

 • Получаване на произволни разрези в данните;

 • Сравнение във времето едновременно на много параметри;

 • Създаване на статистически обосновани модели на делови ситуации.

         Програмни средства OLAP

Инструмент за оперативен анализ на данните, съдържащи се в хранилище на данни

 

         OLAP-куб

Позволява да се извършва оценка в три измерения.

 

Многомерния OLAP-куб заедно със система от съответни математически алгоритми за статистическа обработка позволява да се анализират данните в зададени времеви интервали

 

OLAP-куб

 

Функционален модел на анализите в реално време OLAP

 

Функционален модел на анализите в реално време OLAP

 

Видове анализи в реално време OLAP

 

Характеристика

Статически анализ

Динамичен анализ

Тип въпрос

Кой? Какво? Колко? Как? Кога? Къде?

Защо така? Какво би било, ако?Какво ще бъде, ако?

Типични операции с данни

Регламентиран отчет, диаграма, таблица, рисунка

Последователност от интерактивни отчети, диаграми, екранни форми.

Динамична промяна на нивата на агрегация и разрези на данните.

Ниво на аналитични изисквания

Средни

Високи

Ниво на агрегация на данните

Детайлизирано и сумарно

Определя от потребителя

„Възраст на данните

Исторически и текущи

Исторически, текущи и прогнозируеми

Предназначение

Регламентирана аналитична обработка

Многовариантен анализ, моделиране и създаване на прогнози

 

 

 

Анализ

Пример

Факторен (структурен) анализ

Анализ структурата на продажбите за откриване на най-важните съставляващи в определения разрез на данните.

Динамичен анализ

Откриване на тенденции, сезонни колебания

Анализ на зависимости

Сравнение обемите продажби на за период за формиране на необходимия асортимент

Сравнителен анализ

Сравнение на резултатите от продажбите във времето или за зададена група стоки

Дисперсен анализ

Изследване на разпределение на вероятностите в определени интервали. Използва се за оценка на риска.