Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ИНФОРМАЦИОННО ХРАНИЛИЩЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

ВИДОВЕ БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ХРАНИЛИЩЕ

 

OLAP-ТЕХНОЛОГИИ

 

ПЛАТФОРМА ВІ

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

 

 

 

 

Информационно хранилище Data Warehouse (DW)

Програмна платформа, базирана на голяма число бази данни, която предоставя на потребителите и приложните програми необходимата им информация.

 

 

Информационно хранилище Data Warehouse (DW)

 

Същност на информационно хранилище DW

 • Явява се ядро на технологии за комплексно използване на сведения, намиращи се в различни бази данни.

 • Обслужва заявки,  анализира резултатите от изпълнението им и формира отчети

 • Осигурява въвеждането на данните и периодическо изчистване на информацията, загубила актуалност.

 • Включва текущи данни и данни, събирани в предходни етапи.

 • Сведенията, помествани в хранилището се събират от всички бази данни, след което се анализират, сортират, обединяват и се разполагат в порядък удобен за търсене и подбор.

Обработка на данни в информационното хранилище

В случая , процесът на обработка на данни се разделя на два етапа:

 • OLTP – обработка на транзакции в реално време, в резултат на която в базите данни се натрупва първична информация за функциониране на системата.  

 • OLAP – осъществява се аналитична обработка в реално време, при която в хранилището се натрупва, интегрира и съпровожда информация, извличана от оперативните бази данни. .

        Програми за преобразуване и форматиране – осъществяват преобразуване на информация от различен тип и формат, извличана от базите данни 

 

Характерни особености на информационното хранилище:

 • Обектно-ориентирана;

 • Архитектура - данните са организирани в съответствие с тяхното съдържание, а не в съответствие с приложните програми.

 • Цялостност -  осъществява се чрез преобразуване преобразуване кода на блокове данни, получавани от различни бази данни;

 • Етапност – информацията се събира за определени периоди от време;

 • Защитеност – забранено е изменението или обновяването на данните поместени в хранилището.

 За създаване на каталози и схеми на разположение на данните в хранилището се използват метаданни. Те се използват за:

 • Определяне на времето, източника и приемника на данните;

 • Алгоритъма за изпълнение на преобразуването.

 

Технология OLAP

 • Многомерно представяне на данните;

 • Висока производителност;

 • Динамическа обработка на масивите;

 • Гъвкави средства за генериране на отчети.

 • Възможност за създаване на тематични бази данни.