Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

BPM (Business Performance Management).

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

ВИДОВЕ БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ХРАНИЛИЩЕ

 

OLAP-ТЕХНОЛОГИИ

 

ПЛАТФОРМА ВІ

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

 

 

Управление ефективността на бизнеса BPM (Business Performance Management)

 

Аналитичните информационни системи, поддържащи приемането на управленски решения, не се явяват нещо принципно ново. В различни разновидности те са се използвали, използват се и сега, изолирани една от друга.

 

Сложността и динамичността на съвременния бизнес изискват комплексен подход. Именно тенденцията към интеграция на аналитичните приложения стана причина за обособяване на нов клас информационни системи - BPM.

 

Потребности на бизнеса от системи за управление на ефективността BPM

 •   Предвиждане направленията за развитие на бизнеса;

 •  Разбиране същността на цифрите;

 •  Еднопосочност на целите от всички нива на управление;

                Операционни потребности 

 • Точни планове, модели и индикатори;

 • Последователен процес на оценка;

 • Сътрудничество и разпределение на информацията;

 • Възможности за настройки и  уточнения;

                   “Тесни места” в управление на организацията

 • Статичност на плановете;

 • Непълна, неточна и несистемна информация;

 • Планиране на база предишни периоди;

 • Неопределеност на резултатите;

Определение за концепцията:  Управление ефективността на бизнеса BPM

Комплексно понятие, обхващащо методи, показатели, бизнес процеси и информационни системи, предназначени за контрол и управление ефективността на бизнеса.

 

Интеграция на по-рано независими решения, използвани на тактическо и стратегическо нива на управление, и тяхната насоченост за достигане на глобалните цели на организацията.

 

Среда за създаване на организационни структури, автоматизация и анализ на процеси, включваща начини за измерване, методологии и системи, които се явяват движещи механизми за постигане ефективност на бизнеса. 

 

Предимства на управление ефективността на бизнеса BPM

 • Концепция, обединяваща плановете и тяхното изпълнение;

 • Възможност за формулиране, контролиране и изпълнение на стратегия в съответствие с целите на организацията;

 • Съгласуваност на целите и действията по тяхното реализиране на всички нива на управление.

 • Единна версия на информацията;

 • Гъвкави намерения;

 • Планове базирани на актуални показатели от дейността;

 • Достъпност на информацията в рамките на цялата организация;

 • Оптимизация източниците на печалба;

 •  Единство на нормативно-справочната информация, алгоритъма за пресмятане на показателите и документооборота;

 

Структура на система за управление ефективността на бизнеса BPM

 

   

 

   

Известно е, че управлението бива оперативно, тактическо и стратегическо.

 

        Оперативно ниво на управление – най-детайлно. То предполага управление на отделни операции (транзакции).  ERP-системите са по същество транзакционни системи и са предназначени, основно за управление операции на оперативно ниво.

 

        Тактическо и стратегическо ниво – използват се агрегирани данни и мениджърите решават задачи от по-общ характер.

 

Базови конструкции при използване на системи за управление ефективността на бизнеса BPM

BPM решенията се базират на съвременните управленчески концепции. Най-важните управленски модели се явяват широко разпространени инструменти на съвременния мениджмънт:

 • Модел Key Performance Indicators (KPI);

 • Balansed ScoreCard (BSC);

 • Бюджетиране;

 • Модели за корпоративна мотивация;

 • Модели за мониторинг и контрол на изпълнението;

 • Основи на управленския отчет;

 • Консолидация на финансови и нефинансови данни;