Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ВИДОВЕ БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

ВИДОВЕ БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ХРАНИЛИЩЕ

 

OLAP-ТЕХНОЛОГИИ

 

ПЛАТФОРМА ВІ

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

 

 

 

 

ABC-анализ (функционално-стойностния анализ - Activity Based Costing)

Метод, позволяващ да се класифицират бизнес ресурсите на организация по степен на важност. Базира се на принципа на Парето, като може да се изрази по следния начин:

Надеждният контрол на 20% позиции позволява да се контролира 80% от ресурсите, били те запаси от материали и комплектуващи, или продуктова номенклатура на предприятието, или клиентите и т.н.

 

Принцип на Парето

Вилфредо Парето, известен италиански икономист от XIX век, обръща внимание на това, че голяма част от богатството принадлежи на по-малката част от населението  и формулира “правилото 20 x 80”:

  • 20% от всички клиенти дават 80% от печалбата;

  • 20% от всички стоки дават 80% от оборота;

  • 20% от населението изпива 80% от бирата и т.н.

 

CVP -анализ (Cast Value Profit – разходи, обем, печалба)

Метод за оптимално разпределение на ресурсите по видове продукция и приемане на решение за производство на определени стоки.

Използва се за определяне точка на безопасността - обем на продажбите, необходим за покриване на разходите и достигане на заложената печалба.

Позволява да се определи как ще повлияе на печалбата изменение на продажната цена, променливите и постоянни разходи.

 

PEST-анализ  

Откриване на политически (Policy), икономически (Economy), социални (Society) и технологически (Technology) аспекти на външната бизнес среда, които могат да повлияят на стратегията на компанията. Този аналитичен инструмент за стратегическо планиране са развива от 1960 година на ХХвек.

 

 PEST-анализ

 

SWOT- анализ  

(Strength, Weakness, Opportunities, Threats – «Сила, Слабост, Възможности, Заплахи»)

Комплексен анализ на външната среда (възможности, заплахи) и вътрешното състояние (силни и слаби страни) на организацията.

 

SWOT- анализ

 

Този аналитичен инструмент за стратегическо планиране се развива от 1960-х година на ХХвек. Използва се в качеството на инструмент за съгласуване на целите и възможностите на компанията.

 

За същите цели, служи и така нареченият SNW-анализ (Strength, Neutral, Weakness – «Сила, Неутралитет, Слабост»). На практика, за да се победи в конкурентната борба, организацията често може да се намира почти по всички позиции в “неутрално” състояние и само по една позиция да има явно пазарно преимущество.