Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

СТРУКТУРА ЕСМ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТЕНТ

 

СТРУКТУРА ЕСМ

 

Системи за управление на Web-контент

 

 

 

 

Управление на корпоративен контент ECM (Enterprise Content Management)

 

Концепцията ЕСМ е резултат от конвергенция на системи за:

ЕСМ се явява комплексно решение, осигуряващо:

 

Структура на система за управление на корпоративен контент (Enterprise Content Management Systems, ECMS)

В съвременните компютърни мрежи, системите за управление на контент се явяват съставна част на платформата за управление на корпоративен контент заедно със системите за електронен документооборот  (Electronic Document Management Systems, EDMS), системите за управление на медиаданни (Digital Assets Management Systems, DAMS), системите за управление на записи (Record Management Systems, RMS).

Структура на система за управление на корпоративен контент (Enterprise Content Management Systems, ECMS)

 

             Управление на електронни документи (Integrated Document Management IDM)

 

IDM-системата, по същество представлява електронна библиотека.

 

        Основни функции

 • Съхранение на документи и метаданни («картон на документа»), версионност;

 • Разграничаване на достъпа;

 • Водене история на работа с документите.

 

               Управление на записите (Records Management RM )  

 

       Функции:

 • Водене на архиви;

 • Регистрация на входящи, изходящи и вътрешни документи;

 • Организиране на делопроизводство;

 • Поддръжка пълния жизнен цикъл на документа (една от най-важните функции на ECM).

 

              Управление бизнес-процеси (Business Process Management BPM  ) и управление на потоци работа(workflow)

 

Ролята на BPM в концепциите за пълно ECM-решение е значителна. Без интеграции с бизнес-процесите всяка система остава статична и служи само като хранилище на информация.

 

Реална полза от внедряване на ECM-система може да се получи само при нейната интеграция с основните бизнес системи на организацията – основно предназначение на ECM е да включи неструктурираната информация в бизнес процесите.

 

BPM и Workflow не се явяват елементи на ECM. Те по-скоро са свързващо звено между системите ECM и системите за обработка на транзакции.

 

              Съвместна работа (Collaboration)

 

Средствата за организация на съвместна работа позволяват да организира взаимодействие в случаи, които не се поддават на строга формализация – всичко, което се отнася към творческа работа и където присъства процес на преговори.

 

Тези системи притежават достатъчна функционалност по управление на документи от една страна, и възможност за управление на процеси от друга.

 

Проблем при избор на инструменти за колективна работа се явява факта, че доставчиците включват в това понятие най-разнообразни средства – работа с документи, календарно планиране, Web-конференции, мигновен обмен на съобщения и т.н.

 

               Управление на знания (Knowledge Management KM )

 

Основни проблеми за ЕСМ системите, които се решават с помощта на системите за управление на знания са свързани с:

 • Големите обеми информация за работа, с които са необходими мощни търсещи механизми;

 • Осигуряване на прозрачен достъп към разнородни източници на информация;

 • Автоматична категоризация на информацията по съдържанието на документите;

 • Удобна визуализация на големи масиви информация.

       Предлагани решения:

 • Пълнотекстово търсене – всички  ECM-решения притежават вградени търсещи машини;

 • Пълзящо търсене по разнородни източници на информация;

 • Автоматична категоризация;

 • Прозрачна интеграции в интегрирана комплексна система;

 • Визуализация на информацията.

 

                Управление на цифрови активи (Digital Asset Management DAM )

 DAM по своята същност много наподобява IDM системите – може да съхранява файлове във всякакъв формат (MP3, AVI или JPEG и т.н.), всеки файл се описва с помощта на метаданни.

 

Разликата е в начина на опериране с данните. DAM оперира с данните, като с активи от счетоводна гледна точка, поставяйки си за цел да извлече за организацията максимална полза от тези активи.

 

 Области на използване – отрасли, където материалните ценности съществуват в електронен вид – развлекателна индустрия, реклама, фотография, музикална продукция, електронни книги и т.н.

 

             Корпоративен портал

Порталът е приложение което предлага единен достъп до външна за организацията и вътрешна персонализирана информация с цел приемане на бизнес решения.

 

Образно казано, порталът е чадър който покрива всички източници на информация – външни и вътрешни, структурирани и неструктурирани, както и всички корпоративни приложения, включително системите ERP, CRM и ЕСМ.

 

Порталът формално не се явява част от ЕСМ, но без него е невъзможно да се оформи представа за системата като цяло.

 

Жизнен цикъл на управление на корпоративен контент ЕСМ

 

Жизнен цикъл на управление на корпоративен контент ЕСМ