Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТЕНТ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТЕНТ

 

СТРУКТУРА ЕСМ

 

Системи за управление на Web-контент

 

 

 

Управление на контент (Content Management)

През първите три десетилетия на информационните технологии основно внимание се отделя на структурираните данни – процесите по тяхното събиране, съхранение и обработка.

 

За работа с неструктурирани данни се използват само прости инструменти от типа на текстови процесори.

 

В края на 90-те година на ХХ в. се появява необходимостта от съхраняване на неструктурирана информация, поради факта, че тя представлява повече от 80% от цялата корпоративна информация.

 

По тази причина за управление на информационните ресурси на организациите възниква нов клас системи - ECM (Enterprise Content Management).

 

                    Данни

Данните с които работят информационните системи, могат да се разделят на структурирани и неструктурирани.

 

видове данни

 

 

                    Структурирани данни

В тази категория могат да бъдат причислени числа, символи, данни и т.н. За работа с тях съществуват множество програмни продукти, в т.ч. всички СУБД са ориентирани към работа със структурирани данни.

 

                     Неструктурирани данни

Те нямат ясна структура. В тази категория могат да бъдат причислени книги, филми, печатни документи, файлове, обикновени и електронни писма, презентации, електронни таблици, рисунки, рентгенови снимки, отпечатъци на пръстите, фотографии, музикални клипове, новини, договори и много други.

 

Терминология - управление на контент

Английската  дума content означава “нещо, което се съдържа вътре” В информационните технологии терминът content се използва, за да се обобщи понятието «документ» за такива нетипични по-рано данни като видео, аудио и мултимедия. Освен това content може да се използва като част от нещо по-голямо и по-сложно. При това документът се представя като комплекс от отделни информационни елементи (piece of content), които могат да се обработват независимо един от друг.

 

Основни видове системи за управление на контент (Content Management Systems, CMS)

 

 

Основни видове системи за управление на контент (Content Management Systems, CMS)

 

 

 

            Управление на образователен контент (Learning Content Management LCMS)

Набор от технологии, инструменти, методи и стандарти, използвани за управление на учебно съдържание.

 

              Управление на WEB контент (WEB Content Management WСМ )

Набор от технологии, инструменти и методи за управление съдържанието на WEB сайтове.

 

             Управление на корпоративен контент (Enterprise Content Management ЕСМ )

Набор от технологии, инструменти и методи, използвани за събиране, управление, натрупване и доставка на информация от всички потребители в организацията.

 

ECM е ориентирана за работа с неструктурирана информация от всякакъв вид, включвайки обикновени офис документи във формат Word или Excel, PDF, както и рисунки, чертежи, графики, сканирани изображения , т.е. всяка информация в електронен вид.

 

 ECM не е само технология. Тя включва методи, правила  и практики за управление на информацията с участие на служителите.

 

ECM е стратегия за управление на неструктурирана информация, която може да бъде реализирана само при съгласувана и координирана работа на различните информационни системи в организацията.