Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ BPM

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

БИЗНЕС ПРОЦЕС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА BPM

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ПОТОЦИ

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ WORKFLOW

 

МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ

 

 

Мониторинг на процесите

 

Важността на този етап от цикъла за управление на процесите се потвърждава с известния BSC постулат: процеси, параметри и характеристики, които не се измерват, не могат да бъдат подобрени.

 

Изпълнението на бизнес-процесите следва де се  контролира, а всякакви отклонения на параметрите – своевременно да се коригират.

 

За всеки процес трябва да бъдат определени ключови показатели на ефективността KPI (Key Performance Indicators,), характеризиращи изпълнението на процесите.

 

За ефективно изпълнение на мониторинга са необходими съответни ИТ-решения, които да обезпечат чрез измерване на КРІ оценка на качеството и ефективността на бизнес процесите.

 

Етапи на мониторинг на процесите:

 • Определяне на КРІ и точки за контрол в процесите;

 • Мониторинг на КРІ, включително и статистическа обработка;

 • Анализ на резултатите от мониторинга, т. е. сравнение фактическите и планови показатели и изясняване причините за отклонения;

Изисквания за ефективен мониторингна процесите

 • Определяне недостатъците на бизнес-процесите – поява на тесни места и условия за прекъсване на работата;

 • Определяне местата в бизнес процеса където са възможни икономии на време и намаляване на разходите;

 • Проверка доколко възможностите на бизнес процеса точно съответстват на обема изпълнявани работи;

 • Проверка дали планираното време за изпълнение на елементите на бизнес процеса, действително се съблюдава;

 • Проверка съответствието на планираните и реално извършените разходи при изпълнение на бизнес процеса;

 • Проверка за ефективната реализация на планираните за изпълнение на процеса ресурси и т.н.

  

Система за мониторинг на процесите

      

       Подходи за реализация на система за мониторинг на процесите

 • Вграждане на системата в общата информационна система за управление на организацията;

 • Използване на специализирана система и интеграцията и с останалите системи

Компоненти на системата за мониторинг на процесите

 • XML-адаптери (Агенти) - осигуряват събиране и преобразуване показателите от различни ИС.

 • Process Warehouse (База данни KPI)  - осигурява натрупване на данни за KPI;

 • Frontend (Блок за анализ)- осигурява за анализ на KPI  и ефективността на процесите;

 • Report (Отчети) -позволява създаване на различни аналитични отчети по заявка на потребителите.

       Дейности на систематаза мониторинг на процесите

 • Събиране и натрупване на данни от различни ИС на организацията;

 • Извършване оценка за ефективността на бизнес просите на база КРІ;

 • Анализ показателите на процесите с помощта на вградени статистически инструменти;

 • Отразяване историята на измененията на КРІ и извършване на сравнения с предишни периоди;

 • Анализ на КРІ от различни гледни точки чрез използване на съответни филтри;

 • Поддържане планиране на КРІ ( например, максимално време за изпълнение на бизнес процеса);

 • Автоматично задействане на аварийни предупреждения при съществени отклонения на КРІ;

 • Обединяване на различни измеряеми параметри при търсене източника на отклонения.

 • Бързо преобразуване наборите КРІ за различни отчети.