Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ BPM

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

БИЗНЕС ПРОЦЕС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА BPM

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ПОТОЦИ

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ WORKFLOW

 

МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ

 

 

 

 

 

В книгите за  бизнес е прието компаниите да се изобразяват във вид на пирамида, навярно за да се подчертае тяхната  устойчивост и неуязвимост във времето. Това е пълна глупост. Всъщност компаниите напомнят по-скоро на завързан отгоре наръч колове, където всеки кол се явява функционално подразделение. И главният проблем на мениджмънта е да превърне този вързоп от колове във взаимосвързани процеси.

Бил Лус

 

Процесен подход

Дейността на всяка организация представлява верига от свързани помежду си бизнес процеси - от маркетинга и планирането до продажбите и обслужването след тях. 

 

Желаният резултат се достига по-ефективно, когато дейността и съответните ресурси се управляват като процес. (ИСО 9000:2000).

 

Базира се на факта, че управлението е непрекъсната серия от взаимосвързани действия или функции, които се представят като процеси.

  

 Процесен подход

Същността на процесния подход се състои в следното:

 • Чрез изменение на вход Х, изход Y да се изравни с прогнозата Z;

 

 Същност на процесния подход

 • Между резултата на изхода Y и управляемите характеристики на входа X трябва да съществува обратна връзка;

Отговорникът за процеса трябва да има възможност:

 • Да оцени доколко резултата от процеса Y съответства на поставената цел Z (целта на процеса и резултата трябва да се поддават на измерване) ;

 • Да измени резултата от процеса Y в направление на приближаване до целта Z, изменяйки по своя преценка характеристиките на входа Х.

Самата организация избира начина за реализация на процесния подход и количеството обособени процеси.

 

 

Ключеви преимущества на процесния подход:

 • Възможност за намаляване на разходите и за съкращаване на жизнения цикъл на продукта за сметка на по-ефективно използване на ресурсите;

 • Подобрени, съгласувани и прогнозируеми резултати;

 • Концентриране върху възможностите за подобрения и избор на приоритети.

 • Използване на език за описване на дейностите, достъпен и понятен за всички, имащи отношение към процеса. Това позволява да се разрушат бариерите, обусловени от различия в терминологията, статуса вътре в организацията, образованието и т.н.

 • Възможност за проста и нагледна интерпретация на дейностите, което съществено облекчава прозрачността на информационните потоци и възможността за проследяване.

 • Определяне на зони на отговорност и работни зони, което съществено опростява формулирането на изискванията към сътрудниците, претендиращи за изпълнението на дадена работа.

 • Бърз, лесен и надежден начин за определяне на контролните и критичните точки в процеса. Облекчението възниква благодарение на разбивката на процесите на подпроцеси.

Дейности при реализиране на процесния подход

 • Определяне на ключовите видове дейности, необходими за постигане на желаните резултати;

 • Установяване на ясна отговорност и отчетност за ръководене на ключовите видове дейности;

 • Разбиране и осигуряване на показатели за измерване на ключовите видове дейности;

 • Определяне на вътрешните и външните взаимовръзки между функциите на организацията;

 • Съсредоточаване на вниманието върху факторите, които подобряват основните дейности (ресурси, методи, материали и т.н.;

 • Оценяване на рисковете, последствията и въздействията за потребителите, доставчиците и другите заинтересовани страни.

 

Структура на знанието при реализиране на процесния подход

 

 Структура на знанието при реализиране на процесния подход

 

         Оперативни еталонни модели (operational reference models)

Йерархични бизнес модели на корпоративните бизнес-процеси, разработвани на най-високо ниво, където се определят основните процеси (например проектиране на изделие или производство на продукт) и функциите за поддръжка (например финансови операции или ИТ-операции).

 

         Бизнес-правила и политики

Водещи критерии за реализация на бизнес-процесите, избрани приоритети, както и стандартни бизнес-правила и нормативни актове, приети в отрасъла или държавата (например международни търговски протоколи, норми за безопасност, изисквания за защита на околната среда и т.н.).

 

        Ключови показатели за изпълнение (key performance indicator, KPI) 

Основни мерни единици, които се използват за планиране и контрол на корпоративните процеси; базови параметри за оценка на ефективността на бизнеса.

 

        Средства за проектиране на бизнес-процесите 

Служат за създаване на формални, детайлизирани модели на бизнес-процесите, като база за тяхната автоматизация;