Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

 SCM (Supply Chain Management)

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

 

ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ SCM

 

SCM РАЗВИТИЕ

 

SCM ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

SCM СИСТЕМИ

 

 

 

SCM (Supply Chain Management), концепция

Интегриране на ключови бизнес-процеси, започващи от крайния потребител и включващи всички доставчици на стоки, услуги и информация, добавящи стойност в полза на този потребител.

 

SCM е една от съвременните стратегически концепции, която включва логистиката в широк смисъл - от закупуване на материали и комплектуващи до доставка на крайния продукт на потребителя.

 

Появяването на концепцията SCM е не по-малко  революционно от появата на концепцията MRP II през 70-те години на ХХ век.

 

Логистика

Процес  на планиране, организация и контрол движението на материалните потоци, тяхното складиране и съхранение, предоставяне на съответстваща информация за тяхното придвижване от мястото на натоварване до местоназначението, с цел осигуряване качествено удовлетворяване на очакванията на клиентите.

 

SCM методология

SCM се явява преди всичко методология и компонент на бизнес-стратегията и след това – подсистема на корпоративната информационна система.

  • Стойността на стоката се формира в цялата логистична верига, започвайки от закупуването на материали и комплектуващи, но най-голямо влияние има последния стадий – продажбата на стоката на краен потребител;

  • Стойността на стоката зависи от ефективността на всички операции на логистичната верига, включително транспортните и  маркетинговите, а не само от  етапа на конкретната продажба;

  • Най-управляеми от гледна точка на стойността се явяват началните стадии – производството на стоката, а най-чувствителни последните – тези на продажбата.

 

SCM, принципи

  • Пласментна (дистрибуторска) мрежа, при която необходимите стоки се доставят в нужното време, на необходимото място и с минимални разходи;

  • Процес на планиране, изпълнение и контрол (от гледна точка на намаляване на разходите), на потоците от суровини, материали, незавършено производство, готова продукция, сервиз и свързаната информация  - от точката на възникване на заявката до нейното изпълнение, включително импорт, експорт, вътрешни и външни премествания, т.е. до пълното удовлетворяване на изискванията на клиента;

  • Логистична операция, обхващаща жизнения цикъл на продукта (разработка, производство, продажба и експлоатация).

  • Бизнес стратегия, осигуряваща ефективно управление на материалните, финансовите и информационните потоци с цел тяхната синхронизация в последователно свързаните или работещи в мрежа организационни структури.

  • Оптимизирани бизнес-процеси на всички нива на предприятието;