Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

 

ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ SCM

 

SCM РАЗВИТИЕ

 

SCM ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

SCM СИСТЕМИ

 

 

 

Верига за доставки (Supply Chain)

Обхваща проследяване на движението на стоките в отчетите и управлението - от доставчиците на суровини и материали, през производството, складирането, разпространението и продажбата, до доставката им на крайния потребител и обслужването след продажбата.

 

Терминът "верига за доставка" се появява през втората половина на 90-те години на ХХ век и често се използва заедно с концепциите:

 • value chain (верига за добавена стойност);

 • extended enterprise (разширено предприятие);

 • virtual enterprise (виртуално предприятие).

 

За пръв път понятието стойностна верига се използва от Майкъл Портър за обозначаване на механизма за създаване на добавена потребителска стойност. Според него това е съгласуван набор от дейности, създаващи ценности за организацията, започвайки от доставчиците на изходните суровини и материали за  организацията и стигайки до готовата продукция, доставена на крайния потребител.

 

Верига за доставки (Supply Chain)

 

При придвижване на продукта към потребителя, във всяко звено от веригата, съответният участник добавя определена стойност (ценност). Целта е да се увеличи добавената стойност чрез оптимизация на веригата.

 

Оптимизация на верига за доставки

 
Показатели

 

Оптимизация на верига за доставки

                   Производителност - обем на продажбите в количествено и парично изражение за единица време. 

 • Сравнение на показателите по периоди (дни, месеци, тримесечия, години).

 • Разрез на показателите за местата за съхранение – доставчици, складове, митници, дилъри, търговски точки, лизинг и т.н.

               Стойност – стойност на продукта, намиращ се във веригата за доставка във всеки момент от времето. По цена на покупка и количество.

 • Сравнение на показателите по периоди;

 • Разрез на показателите по места за съхранение – доставчици, складове, митници, дилъри, търговски точки, лизинг и т.н.

 • Разрез на показателите по групи стоки, мениджъри, поръчки, купувачи и т.н.

               Операционни разходи – разходи, които възникват във веригата за доставка, свързани с придвижване на продукта от доставчика до купувача.

 • Сравнение на показателите по периоди;

 • Разрез на показателите по видове разходи;

 • Разрез на показателите по места на възникване;

 • Разрез на показателите по длъжностни лица.

 

Етапи при реализация на верига за доставки (Теория на ограниченията)

 

1.      Определяне на целта и начините за измерване;

2.      Търсене на ограничения;

3.      Изучаване на ограниченията;

4.      Подчиняване всичко останало на ограниченията;

5.      Ускоряване и оптимизиране на ограничението;

6.      При преместване на ограничението се преминава към етап 2.