Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ПРИМЕРНИ ФУНКЦИИ НА ERP СИСТЕМА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

ERP СЪЩНОСТ

 

ERP МОДЕЛ

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ERP

 

ПРИМЕРНИ ФУНКЦИИ НА ERP СИСТЕМА

 

 

 

 

Изброените функции са заимствани от програмния продукт  Microsoft Business Solutions – Axapta

 

 • Финанси

 • Финанси и счетоводство

 • Бюджетиране

 • Многовалутно отчитане

 • Аналитични дейности

 • Интегрирана система

 • Настройка на отчетни периоди

 • Консолидация данните на няколко компании

 • Формиране на отчетността

 • Разплащания с доставчици и клиенти

 • Проверка на кредитния лимит на клиентите

 • Срокове за плащане и отстъпки

 • Договори

 • Книги за продажби и покупки

 • Отчет на паричните средства

 • Отчет на банковите операции

 • Касови операции

 • Сметки с подотчетните лица

 • Интеграция с други модули

 •  Данъчно отчитане

 • Отчетни документи

 • Справочник за доходите и разходите

 • Формиране на данъчно регистри

 • Нормиране на разходите

 • Разходи за бъдещи периоди

 • Основни средства

 • Операции с основни средства

 • Модели на отчитане

 • Амортизиране на основните средства

 • Отчетност в модула «Основни средства»

 • Персонал

 • Пресмятане на заплатите

 • Картон на сътрудника

 • Модификации

 • Процедури за разплащане

 • Пресмятане на фондовете и резултатите

 • Изплащане на заплатите

 • Сметки с данъчните органи

 • Управление на персонала

 • Длъжности и длъжностни задължания

 • Отчет на имуществото предадено на сътрудниците

 • Информация за сътрудниците

 • Структура на организацията

 • Автоматизация на набирането на сътрудници

 • Контрол за отсъствие на сътрудниците

 • Повишаване квалификацията на сътрудниците

 • Подбор на специалисти

 • Атестация на сътрудниците

 • Организация на обучението

 • Система от взаимообвързани показатели

 • Анализ на данни и подготовка на отчети

 • Показатели за дейността на компанията

 • Отчет на показателите на дейността

 • Работа с данни от други системи

 • Управление на бизнес процеси

 • Контрол за изпълнение на задачите

 • Стратегическо планиране

 • Управление на мероприятия

 • Последователност на изпълнение на мероприятия

 • Търговия

 • Търговия

 • Вътрешнофирмени сметки

 • Пресмятане на единиците за измерване

 • Автоматизация на продажбите и покупките

 • Допълнителни разходи

 • Преход към първични документи

 • Съставяне на отчети и анализ на данните

 • Управление запасите

 • Разработка на нови продукти

 • Пресмятане цените на спецификациите

 • Създаване на спецификации

 • Версии на спецификациите

 • Работа със спецификациите

 • Гъвкав контрол на складовите запаси

 • Управление на склад

 • Разполагане на стоките в склада

 • Контрол за серийните номера и номерата на партидите

 • Анализи за съхраняваните стоки

 • Бърза комплектация и опаковка

 • Планиране

 • Планиране на доставките и производствените поръчки

 • Планиране в режим на ограничени мощности

 • Детайлизиране на поръчките

 • Производство

 • Анализ за натоварване на мощностите

 • Планиране на прозводството

 • Мониторинг ва заданията

 • Производсвени поръчки

 • Управление на маршрутите

 • Производствени операции

 • Работни центрове

 • Проект

 • Управление на проекти

 • Планиране в рамките на проекта

 • Функции за контрол и одобряване

 • Представяне на сметките по проекта

 • Мониторинг на проекта и статистика

 • CRM

 • Управление на продажбите и маркетинг

 • Управление на отдела по продажби

 • Анализ на информацията по продажбите

 • Организация, провеждане и оценка на маркетингови кампании

 • Интеграция на маркетинговите кампании с модула «Проект»

 • Управление на позвъняванията

 • Използване на технологията CTI (Computer Telephone Integration)

 • Взаимоотношения с клиентите

 • Формиране и поддръжка на база данни за съществуващите и потенциалните клиенти

 • Интеграция на фронт и бек офисите

 • Разработка и моделиране на търговски предложения за клинтите

 • Поддръжка на бизнес процесите чрез интегриране с други модули

 • Достъп до клиентската база данни от всяко работно място

 • Разпращане на съобщения

 • Интеграция с Microsoft Outlook или друг подобен програмен продукт