Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ERP МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

ERP СЪЩНОСТ

 

ERP МОДЕЛ

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ERP

 

ПРИМЕРНИ ФУНКЦИИ НА ERP СИСТЕМА

 

 

 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) модел

ERP модел

 

Управление на запасите - ERP модел

 

Управление на запасите - ERP модел

 

Функции:

 1. Inventory Control – мониторинг  на запасите;

 2. Physical Inventory – складиране (регулиране и инвентаризация на наличностите в склада).

Задачи

 • Обработка и коригиране на информацията за постъпленията, движението и разхода на суровини и материали, полуфабрикати и готови изделия;

 • Отчет на запасите по складови клетки;

 • Избор на индивидуална стратегия за контрол;

 • Попълване и изписване на запасите по всяка позиция на номенклатурата от суровини и материали;

 • Отчет на стойността на запасите по нормативни и текущи цени;

 • Проследяване на отделни партиди запаси и серии от произвежданата продукция.

 

Управление на снабдяването - ERP модел

 

Управление на снабдяването - ERP модел

Функции

 1. Purchuse Orderc – заявки на доставки;

 2. Supplier Schedules - график на доставките;

 3. MRP - планиране потребностите от материали (управление на заявките).

 

Управление на продажбите - ERP модел

 

Управление на продажбите - ERP модел

 

Функции:

 1. Sales Quotations – съгласуване на продажбите;

 2. Sales Orders / Invoices – заявки за продажби (фактури);

 3. Customer Schedules - график на продажбите;

 4. Configured Products – конфигуриране на продуктите;

 5. Sales Analysis - анализ на продажбите;

 6. DRP - управление ресурсите за разпределение.

 

Управление на производството - ERP модел

 

Управление на производството - ERP модел

 

Функции:

 1. Product Structures - спецификация на изделията - определя, какви материали и комплектуващи се използват в изделията;

 2. Routings / Work Centers – операции /центрове за преработка -  описание на цехове, участъци, работни места;

 3. Formula / Process - технологичен процес на производството с маршрутизация по работни центрове;

 4. Work Orders –задание за производство;

 5. Shop Floor Control – управление разходите за труд (диспечиране).

 6. Repetitive - производствен цикъл (за поточно производство).

 7. Quality Management - управление на качеството (инспекция и тестиране по време на производствения процес).

Планиране - ERP модел

 

Планиране - ERP модел

 

В модела MRP/ERP е предвидено пълзящо планиране, съгласуване и оперативно коригиране на плановете и действията на снабдителските, производствени и пласментни звена. Плановете могат да се съгласуват в дългосрочна перспектива (Strategic Planning) и средносрочна перспектива (Tactical Planning).

 

       Първи  етап

Осъществява се агрегирано планиране с използване на прогнозите за търсене на готова продукция и данните за фактически получените поръчки.

 

       Втори етап

Осъществява се изготвяне на производствен график, дезагрегиране на производствения план с указване на конкретни дати.

 

     Трети етап

С помощта на MRP се извършва изчисляване на потребнистите в материални ресурси и производствени мощности, в съответствие с производствения график.

 

Управление на сервизното обслужване - ERP модел

Системата осигурява пълен комплекс от функции по:

 • Създаване на график  за техническо обслужване;

 • Заявка на комплектуващи;

 • Отчет на договорите за обслужване;

 • Отчитане на печалбата, получавана от сервизното обслужване и т.н.

 Управление на вериги за доставка - ERP модел

Реализира се ефективното управление и контрол движението на  материални и съответстващите им информационни потоци от доставчика до потребителя.

 

Концепцията дава възможност за представяне на дейността във вид на ефективни логистични вериги, осигуряващи широки възможности за управление на транснационални компании, както и координация на разпределено между много дъщерни компании производство.

 

Управление на финансите- ERP модел

 

Управление на финансите- ERP модел

 

В модела MRP/ERP тази подсистема е напълно интегрирана с другите подсистеми и позволява:

 • Оперативно да се получава информация за финансовите потоци (привързани към  материалните потоци);

 • Оперативно да се получава информация за финансовото състояние на организацията;

 • Намиране на правилно решение по финансово-икономически въпроси.

Функции:

 1. General Ledger - главна счетоводна книга

 2. Multiple Currency – работа с много валути;

 3. Accounts Receivable - дебиторски задължения (по заявители и стоков кредит).

 4. Accounts Payable – кредиторски задължения (по доставчици);

 5. Payroll – работна заплата;

 6. Cost Management - управление на себестойността;

 7. Cash Management - управление на паричните потоци

 8. Fixed Assets – отчет на основните средства.