Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

ERP СЪЩНОСТ

 

ERP МОДЕЛ

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ERP

 

ПРИМЕРНИ ФУНКЦИИ НА ERP СИСТЕМА

 

 

 

 

 

 

Обемно календарно планиране (master planning scheduling) MPS

Първият стандарт за управление на бизнеса се нарича MPS (master planning scheduling), или обемно-календарно планиране. Идеята е  проста:

 • Формира се план за продажбите (“обем”, с разбивка по календарни периоди, т.е.обемно-календарно);

 • В съответствие с плана за продажбите се съставя план за попълване на запасите (за сметка на собствено производство или закупуване);

 • Оценяват се финансовите резултати по периоди ( използват се периодите на планиране или финансовите периоди).

Развитие на системите MRP/ERP

Развитие на системите MRP/ERP

 

        MRP (Material Requirements Planning – планиране потребности от материали)

Оптимизиране по време покупката на материали и комплектуващи.

 

          Closed Loop MRP (планиране потребности от материали в затворена верига)

Позволява динамически да се коригират плановете на покупките при възникване извънредни отклонения в тях.

 

         CRP (Capacity Requirements Planning - планиране потребности от мощности)

Пренасяне методите използвани в MRP за управление на производствени мощности.

 

         MRP II

Обединяване принципите на MRP, Closed Loop MRP, CRP в рамките на единна концепции води до  създаване на методологията за планиране MRP II (Manufactory Resource Planning - планиране производствени ресурси)

 

Методологията служи за планиране на целия производствен процес, а не на отделни негови фрагменти.

 

             MRP, функции

В съответствие с ISO /IEC 2382-24:1995 системите  клас MRP са длъжни да изпълняват следните функции:

 • Управление на финансовите ресурси (Financial Management)

 • Управление на персонала (Human Resources)

 • Водене портфейл с поръчките (Customer Orders)

 • Управление на запасите (Inventory Management)

 • Управление на складовете (Warehouse Management)

 • Изчисляване потребностите от  материали (Materials Requirement Planning)

 • Прогнозиране обемите за  реализация и продажби (Forecasting)

 • Оперативно-производствено планиране (Finite Scheduling)

 • Оперативно управление на производството (Production Activity Control)

 • Управление на техническото обслужване на оборудването (Equipment Maintenance)

 • Управление на покупките (Purchasing)

 • Управление на продажбите (Sales)

 • Обемно планиране (Master Production Scheduling)

 • Изчисляване себестойността на  продукцията и разходите (Cost Accounting)

 • Управление транспортирането на готовата продукция (Transportation)

 • Управление на сервизното обслужване (Service)

         ERP (Enterprise Resource Planning - планиране корпоративни ресурси)

Възниква като разширение на MRP II. Без да се променят принципите заложени в MRP II, тези системи позволяват да се планира работата на много профилни промишлени корпорации с географски разпръснати подразделения, които са свързани помежду си чрез сложни вътрешно корпоративни доставки.

 

        ERP II

Отговаря на изискванията на Интернет икономиката,

 

Концепцията осигурява усилена конкурентноспособност  чрез разработка на стратегия и внедряване на приложения, които позволяват корпорацията да "разделя" информацията си и на тази основа да сътрудничи с представители на "групи по интереси" в рамките на общ бизнес.

 

Историческа справка за MRP/ERP развитието  (Gartner Group).

 

Година

Обозначение

 Характеристика

1945

30 glorieuses

Принципи за организация на производството, заложени от Тейлор (F.W.Tayle, H.Ford).

1965

MRP 0

Планиране потребностите от материали (O.Wight, J.Orlicky).

1975

MRP I

Планиране потребностите от материали по затворен цикъл (Cloosed Loop Material Requirment Planning), включващ съставяне на производствена програма и нейния контрол на цехово ниво (Miller, Sprague).

1980

MRP II

Планиране производствените ресурси (на база данни получени от доставчици и потребители, прогнозиране, планиране и контрол на производството).

1985

MRP II +

Включване на концепцията JIT (точно на време) в комбинация с елементи на “Канбан система” (S.Shingo, M.Ohno).

Добавяне на система OPT (E.Goldratt) – оптимизация на “тесни места”.

1990

ERP

Планиране ресурсите на организация. Добавяне DRP (Планиране ресурси за  разпределение) и FRP (Финансово планиране).

1996

Extend ERP

Sypply Chain – Управление верига за доставки (позволяваща да се насочва и контролира движението на материалните и информационни потоци от доставчика до потребителя.).